Word supporter

Vooraankondiging subsidieoproep voor onderzoek naar humane meetmodellen

  • Humane Meetmodellen
  • Nieuws

(English below)

Gezondheidsonderzoek dat van goede voorspellende waarde is voor de situatie in de mens is belangrijk. Humane meetmodellen nemen de mens als uitgangspunt. Het gebruik van deze humane meetmodellen maakt het mogelijk om onderzoek beter voorspelbaar en sneller toepasbaar te maken voor de patiënt. Om de ontwikkeling van humane meetmodellen te stimuleren, zijn de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health) van plan om begin mei een nieuwe subsidieoproep open te stellen. De oproep is gericht op doorontwikkeling van humane meetmodellen.

Programma Humane Meetmodellen

SGF, Health~Holland, NWO-domein TTW en ZonMw hebben samen het onderzoeksprogramma ‘Humane Meetmodellen’ opgezet. In dit programma wordt door  publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk is van proefdieronderzoek. Twee eerdere succesvolle financieringsrondes hebben geleid tot de financiering van 13 projecten waarbij in totaal meer dan 9 miljoen euro beschikbaar werd gesteld aan publiek-private samenwerkingsprojecten.

Subsidieoproep

De aankomende subsidieoproep Human Measurement Models: Next Steps in Model Development is gericht op het doorontwikkelen van veelbelovende humane meetmodellen. Voor deze subsidieoproep wordt PPS-subsidie beschikbaar gesteld. De PPS-voorwaarden zijn daarom van toepassing, waaronder een verplichte cofinancieringseis.

Informatiebijeenkomst

Begin juni organiseren we een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in de subsidieoproep. Tijdens deze bijeenkomst lichten we de subsidieoproep en de bijbehorende (PPS-) voorwaarden toe en kunnen we vragen beantwoorden.

Meer informatie

Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten. Binnenkort volgt meer informatie.


English version

Pre-announcement new grant call for research on human measurement models

Health research that is of high predictive value for humans is important. Human measurement models, utilizing data, tissues, and cells from humans, center around the human perspective. They allow research to become more predictable and applicable to patients. To stimulate the development of these human measurement models, the Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw and Health~Holland (Top Sector Life Sciences & Health) plan to open a new call for subsidies at the beginning of May. The call will focus on further development of human measurement models.

Human Measurement Models Programme

SGF, Health~Holland, NWO-domein TTW and ZonMw have jointly set up the research programme ‘Human Measurement Models’. This programme contributes through public-private collaborations to more effective human health research that relies less on laboratory animal research. Two previous successful funding rounds resulted in the funding of 13 projects with a total of more than €9 million being made available to public-private partnership projects.

Grant call

The upcoming grant call ‘Human Measurement Models: Next Steps in Model Development’ aims to further develop promising human measurement models. For this call, PPP funding is available. The PPP conditions therefore apply, including a mandatory co-financing requirement.

Information meeting

In early June we will organize an information meeting for those interested in the grant call. During this meeting we will explain the grant call and the associated (PPP) conditions and we can answer any questions.

More information

Keep an eye out on our website and LinkedIn page. More information will follow soon.

Gerelateerde berichten