Word supporter

Kwaliteit van Leven

Een betekenisvol leven en participeren in de samenleving

Als samenwerkende gezondheidsfondsen streven we naar een hogere ervaren kwaliteit van leven van onze achterban; mensen met een chronische aandoening, ziekte of mantelzorgrol. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft namelijk een chronische ziekte of aandoening, en naar verwachting zal dit aandeel de komende jaren alleen maar stijgen. Ook is er een grote en groeiende groep mantelzorgers die van essentieel belang is voor het ondersteunen en begeleiden van naasten met een chronische aandoening. We zien een toenemende druk op mantelzorgers vanwege de vergrijzing en grote tekorten aan zorgpersoneel. Om deze redenen investeren wij als gezondheidsfondsen gezamenlijk in het ziekte-overstijgende programma Kwaliteit van Leven.

 

Urgentie

Meedoen in de samenleving en passend werk hebben, is heel belangrijk voor de (ervaren) gezondheid. Ervaringsdeskundigen geven aan dat meedoen, met name werken, de kwaliteit van leven significant verbetert. Werk hebben betekent niet alleen inkomsten, maar ook structuur, sociale contacten, uitdaging en zingeving.
Ruim de helft van de mensen met een chronische aandoening heeft nu geen werk. Ook is er een toenemende druk op de werkende die mantelzorgtaken vervult. Met als gevolg een hoog verzuim en mantelzorgers die ervoor kiezen om minder of geheel te stoppen met werken.
In de huidige krappe arbeidsmarkt, waar werkgevers steeds meer problemen ervaren met het aantrekken en behoud van personeel, is dit een groot verlies aan potentieel.

32%

van de potentiële Nederlandse beroepsbevolking (18-65 jaar) heeft een chronische aandoening.

50%

van de mensen die een chronische aandoening heeft, werkt. Van de mensen die gezond zijn, werkt 80%.

1 op 4

werkenden combineert het werk met mantelzorgtaken.

49%

minder risico op instroom in de WIA van medewerkers met een chronische aandoening bij meer sociale steun vanuit het werk.

2x minder ziekmelders

onder mantelzorgers die begrip ervaren van hun leidinggevende, dan mantelzorgers die dat begrip missen.

Ons doel

Onze ambitie is dat in 2030 meer mensen met een chronische aandoening en mantelzorgrol werk hebben dat bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. Werk dat energie geeft, binnen een gezonde werkomgeving waar er open gesproken wordt over het hebben van een gezondheidsuitdaging of een zorgtaak.
Het is onze overtuiging dat goed werkgeverschap inclusief een steunende werkomgeving winst oplevert voor iedereen. Niet alleen is het van persoonlijke waarde voor de werknemer met een aandoening of zorgtaak zelf, maar is het ook van maatschappelijke en economische waarde.

Wat wij doen

Kunnen (blijven) werken met een chronische aandoening en mantelzorgrol begint met het hebben van een veilige en gezonde werkomgeving, waarin begrip en steun van leidinggevenden en collega’s centraal staat. Met het meerjarenprogramma Kwaliteit van leven zetten wij in op de kracht van de werkomgeving. In de eerste fase van ons programma staat communicatie centraal. Het is van belang dat er meer bewustwording komt rondom de urgentie en het belang van investeren in werkbehoud van mensen met een chronische aandoening en werknemers met een mantelzorgrol.
Als samenwerkende gezondheidsfondsen geloven we dat een collectieve norm- en gedragsverandering nodig is om echte verandering te realiseren. Dat is ook de reden dat gezondheidsfondsen zich verenigd hebben op dit ziekte-overstijgende thema en nauw met elkaar samen werken. Een duurzame en breed gedragen verandering in gang zetten kunnen we als gezondheidsfondsen echter niet alleen. Daarom werken we ook graag samen met diverse externe partijen, waaronder werkgevers.
Gezondheid en zorg zijn niet een individuele verantwoordelijkheid, maar een verantwoordelijkheid van ons allen.

Veelgestelde vragen

  • Wat wordt er verstaan onder een chronische aandoening?

    Onder chronische aandoening verstaan wij: een langdurige of chronische ziekte, aandoening (psychisch of lichamelijk) of handicap.

  • Wanneer is iemand mantelzorger?

    Mensen die (vrijwillig en onbetaald) zorg en ondersteuning bieden aan een hulpbehoevende uit diens directe sociale omgeving. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp, welke in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouder of kinderen, overstijgt.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken?

Neem dan gerust contact met ons op.

secretariaat@gezondheidsfondsen.nl

Ramona Kapitein

Teamleider Kwaliteit van Leven