De Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) bestaat uit 19 gezondheidsfondsen die werken aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. Samen zetten zij zich in voor ziekteoverstijgende onderwerpen zoals preventie, patiëntenparticipatie, immunologisch onderzoek en proefdiervrije innovaties.

De SGF bundelt de krachten van 19 gezondheidsfondsen en draagt als agendasetter bij aan een samenleving waarin mensen gezonder leven, de best mogelijke behandeling krijgen en optimaal participeren.

Wie we zijn

Gezondheidsfondsen investeren in onderzoek, zorginnovatie en geven voorlichting en advies. Als SGF gezamenlijk investeren en aandacht vragen voor belangrijke onderwerpen is van grote meerwaarde om meer financiële middelen en maatschappelijke impact te genereren.

Door daarnaast kennis te delen en gezamenlijk in scholing te investeren, benutten gezondheidsfondsen optimaal de middelen die zij tot hun beschikking hebben voor een gezonde samenleving.

Met een achterban van opgeteld ruim 3 miljoen donateurs, patiënten en een groot netwerk in het gezondheidsveld, de politiek en het bedrijfsleven hebben de Samenwerkende Gezondheidsfondsen een sterke maatschappelijke positie verworven.

Het beleid van de vereniging wordt gemaakt in de Algemene Ledenvergadering die bestaat uit de directies van alle aangesloten fondsen. Het bestuur van de SGF voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wordt bij de werkzaamheden ondersteund door het bureau.

Bureau SGF ondersteunt naast het bestuur de diverse projectgroepen en activiteiten van de SGF en coördineert de samenwerking op gezamenlijke thema’s.

Wat we doen

De gezondheidsfondsen investeren gezamenlijk in ziekteoverstijgende thema’s zoals bijvoorbeeld preventie en immunologisch onderzoek. Daarnaast zijn er binnen de SGF verschillende projectgroepen actief waarin medewerkers van de fondsen kennis uitwisselen, op basis van de laatste ontwikkelingen gezamenlijk standpunten opstellen en samenwerking met andere partijen vormgeven. Rond actuele thema’s, bijvoorbeeld orgaandonatie, worden gelegenheidscoalities gevormd.

Programma Gezonde Generatie

Als gezondheidsfondsen willen we dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Om deze reden investeren de gezondheidsfondsen met het programma Gezonde Generatie gezamenlijk in de gezondheid van toekomstige generaties.

Programma
Humane meetmodellen

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben samen met Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland), NWO-domein TTW en ZonMw het onderzoeksprogramma “Humane Meetmodellen” opgezet. In dit programma wordt door middel van publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk is van proefdieronderzoek.

Programma
Immunologie

Bij uiteenlopende ziekten speelt ontregeling van het immuunsysteem een cruciale rol, onder meer bij infectieziekten, kanker, allergieën en auto-immuunziekten. Voor het SGF Programma Immunologie trekken de SGF en de Topsector Life Sciences & Health samen met het bedrijfsleven 15 miljoen euro uit voor veelbelovende immunologische onderzoeken.

Kennisuitwisseling

De SGF zet zich in om kennis over diverse onderwerpen en ontwikkelingen voor fondsmedewerkers beschikbaar te maken en op peil te houden. Via de verschillende themagroepen en werkgroepen wordt kennis gedeeld en wordt op specifieke thema's samenwerkt.

Programma
Beter Gezond

Het publiek-privaat onderzoeksinitiatief MyOwnResearch, gehonoreerd binnen het programma Beter Gezond, is gestopt.

Uitgelicht

Gezondheidsfondsen roepen onderhandelaars op: maak van preventie topprioriteit

9 oktober 2021 – Onze gezondheid is een groot goed. De COVID-19 pandemie heeft eens te meer duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar onze gezondheid is. Een gezonde leefstijl is daarbij essentieel. Voldoende bewegen, gezonde voeding, niet roken en terughoudendheid met alcohol verkleinen de kans op chronische ziekten en complicaties daarbij. Daarnaast bevordert een gezonde leefstijl een gunstiger ziekteverloop bij infecties en chronische aandoeningen. Een goede mentale gezondheid houdt ons tenslotte veerkrachtig bij het aangaan van de uitdagingen in ons leven. Dat is voor iedereen, in elke levensfase van belang.

Het Preventieakkoord was een eerste stap in de goede richting. Van de voor 2020 gestelde doelen in het Preventieakkoord om roken, overgewicht en problematisch drinken terug te dringen, is echter slechts een derde behaald(1). Dat is te weinig. Nog steeds daalt onze ‘levensverwachting in goed ervaren gezondheid bij geboorte’(2). Dat is onverteerbaar voor een welvarend land als Nederland.

Lees hier de volledige brief.

Ruim 5 miljoen euro voor onderzoek naar humane meetmodellen

Beter voorspellend gezondheidsonderzoek en minder afhankelijkheid van dierproeven – dat is het ultieme doel van de zes onderzoeksprojecten die nu van start kunnen. Met een impuls van ruim 5 miljoen euro gaan de onderzoekers en betrokken partners werken aan innovatieve meetmethodes om onder meer hart-, hersen- en oogziekten beter te begrijpen en behandelen.

 

 

 

 

 

 

 

De projecten ontvangen financiering binnen het onderzoeksprogramma Humane Meetmodellen 2.0. De focus van deze publiek-private samenwerkingen ligt op de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar behandeling van ziekten en/of preventie van ziekten. De verwachting is dat onderzoekmodellen die gebaseerd zijn op humaan materiaal zoals cellen en weefsels, of computermodellen gebaseerd op humane data, de situatie in de mens beter benaderen dan proefdiermodellen. Hoe meer een onderzoeksmodel vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller en gerichter de onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden in de praktijk. Lees meer

Samen verder op weg naar een Rookvrije Generatie

Ieder kind dat verslaafd raakt aan roken, is er één te veel. Daarom strijden de Samenwerkende Gezondheidsfondsen voor een Rookvrije Generatie. Maar we zijn er nog lang niet. Samen met het nieuwe kabinet willen wij de volgende stap zetten naar een rookvrije toekomst. Met maar liefst 50 organisaties hebben we een brief gestuurd naar informateur Tjeenk Willink.

5 april 2021 – In de brief wordt het nieuwe kabinet opgeroepen om werk te maken van een Rookvrije Generatie. Komende jaren zijn veel meer effectieve maatregelen nodig om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van tabak. Lees in de brief de maatregelen die de fondsen en hun partners in het regeerakkoord willen zien.

Brief aan informateur Tjeenk Willink: ‘Het is tijd voor gezonde voeding!’

Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie doet in een brief aan informateur Tjeenk Willink 3 concrete voorstellen voor in een nieuw regeerakkoord, zodat kinderen makkelijker gezond kunnen eten. De oproep wordt ondersteund door UNICEF Nederland en de Gemeente Amsterdam en verschillende maatschappelijke partijen, bestuurders en wetenschappers.

28 april 2021 – In de brief schrijft Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie: ‘Eigenlijk weten we allemaal dat het zo niet langer kan. Ongezond eten en drinken maakt mensen ziek en veroorzaakt bijna 13.000 doden per jaar. In de brief aan de informateur pleiten de fondsen ervoor om dit te voorkomen en kinderen te beschermen door 3 maatregelen te nemen:

1. Maak verplichte afspraken voor gezondere bewerkte voedingsmiddelen;
2. Sta alleen kindermarketing toe voor producten uit de Schijf van Vijf;
3. Hef een suikertaks op frisdranken.’

Lees meer

Gezondheidsfondsen roepen het nieuwe kabinet op om de Gezonde Generatie als visie en ambitie op te nemen in het Regeerakkoord

Informateur Tjeenk Willink ontving een brief waarin twintig samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF) het toekomstige kabinet oproepen om de Gezonde Generatie als ambitie en visie op gezondheid op te nemen in het regeerakkoord.

9 april 2021 – In de brandbrief stellen de fondsen dat het 5 voor 12 is; “Als we de ziektecurves niet ombuigen heeft in 2040 meer dan de helft van de Nederlanders (54%) een chronische aandoening. Naast het maatschappelijke leed dat dit veroorzaakt, is in relatief korte tijd de zorg ook onbetaalbaar.”

Om het tij te keren hebben de SGF de krachten gebundeld en een ambitieuze en inspirerende stip op de horizon gesteld waarin Nederland in 2040 de gezondste en gelukkigste jeugd te wereld heeft.

Lees meer

Unieke krachtenbundeling voor beter onderzoek met humane meetmodellen

‘Het is van levensbelang dat modellen voor gezondheidsonderzoek beter gaan aansluiten bij de mens’

26 oktober 2020 –  De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) kent samen met Health-Holland en ZonMw 4,6 miljoen euro toe voor de ontwikkeling van #humanemeetmodellen, die bijdragen aan effectieve(re) wetenschap en beter aansluiten bij de mens. Daarnaast zijn er co-financiers, zoals Stichting Proefdiervrij, die op projectniveau bijdragen. Een unieke krachtenbundeling die niet eerder heeft plaats gevonden en moet zorgen voor innovaties op het gebied van mensgerichte wetenschap.

Door gezondheidsonderzoek zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de mens en daarmee beter en sneller toepasbaar te maken, kunnen op termijn steeds meer ziekten worden voorkomen of genezen. Het is daarom van levensbelang om nu te investeren in de ontwikkeling van ‘humane meetmodellen’, vinden de Samenwerkende Gezondheidsfondsen.

Ode aan ouders 1e 1.000 dagen

Ouderschap zwaar, maar cruciaal voor gezonde generatie

4 oktober 2021 – Op dit moment is de kans groot dat je chronisch ziek wordt in Nederland. Die kans kan aanzienlijk worden verminderd als alle kinderen een gezonde start krijgen. Vooral de eerste 1.000 dagen, van preconceptie tot en met de tweede verjaardag, blijken cruciaal. Wat dán wordt meegegeven door ouders en verzorgers, heeft een groot effect op de fysieke, mentale en sociale gezondheid voor de rest van het leven. Daarom starten een aantal gezondheidsfondsen gezamenlijk een nieuwe campagne ‘ODE AAN OUDERS’. Het doel is dat er meer waardering en steun komt voor ouders en verzorgers tijdens de eerste 1.000 dagen van hun kind. Een periode die zo belangrijk is, maar tegelijkertijd nu nog vaak als zwaar wordt ervaren. De campagne is onderdeel van de ambitie om de gezondste generatie ter wereld te realiseren in 2040.

Lees meer op www.1e1000dagen.nl

Kansrijke start voor ieder kind

In een brief aan de informateurs vragen de fondsen het nieuwe kabinet om als eerste stap op weg naar de Gezonde Generatie te investeren in de cruciale 1e 1000 dagen van elk kind.

25 maart 2021 – Vandaag is de formatiebrief gezonde en kansrijke start naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief vragen de 43 leden uit de Landelijke Coalitie Kansrijke Start en zeven ervaringsdeskundigen uit de Spiegelgroep Kansrijke Start de Tweede Kamer om de Gezonde Generatie als doel in het Regeerakkoord op te nemen met als eerste stap de realisatie van een gezonde, veilige en kansrijke start voor iedereen.

Lees meer

Het is tijd voor gezonde voeding en wetgeving die dat mogelijk maakt

De gezondheidsfondsen, verenigd in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie, willen dat de politieke partijen in een nieuw regeerakkoord supermarkten en fabrikanten via wetgeving aanzetten om ons eten en drinken gezonder te maken. De oproep wordt ondersteund door UNICEF Nederland en de Gemeente Amsterdam. 

11 februari 2021 – Onderzoek toont breed draagvlak voor maatregelen: 82% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat bewerkte voeding gezonder wordt gemaakt. Ze vinden dat frisdranken met veel suiker duurder moeten worden (63%) en 72% zegt dat er een verbod moet komen op reclame voor ongezonde voeding voor kinderen. Dat blijkt uit onderzoek (1) van Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darmstichting en Nierstichting.

Lees meer

Samen sterk

Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Patiëntenfederatie Nederland verstevigen hun samenwerking.

Michael Rutgers (voorzitter SGF) en Dianda Veldman (directeur-bestuurder Patientenfederatie Nederland) tekenden de “Uitgangspunten voor Samenwerking”. De krachten worden gebundeld als het gaat om het bevorderen van een brede inzet van patiëntenparticipatie bij onderzoek, beleid en zorg. Tevens kijken ze naar de toekomst voor verdere strategische samenwerking voor meer slagkracht.

Pleidooi voor integreren sociaal-emotioneel vaardigheden in nieuwe onderwijscurriculum

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen en partijen uit wetenschap, beleid en praktijk, zien graag structurele aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen binnen het onderwijs. Als voedingsbodem voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen. Het Nederlandse onderwijssysteem laat op dit vlak nog te veel kansen liggen. Lees ons pleidooi voor het integreren van sociaal-emotionele vaardigheden in het nieuwe onderwijscurriculum via Curriculum.nu.

Weten wat Curriculum.nu is en doet? Bekijk dan onderstaande video.

NOC*NSF en Nederlandse Loterij omarmen Gezonde Generatie

Jeugd in Nederland in 2040 de gezondste van de wereld.

Zowel fysiek, als sociaal en mentaal. Deze ambitie van twintig gezondheidsfondsen wordt vanaf vandaag ook omarmd door NOC*NSF. Een bundeling van krachten die mogelijk is gemaakt door Nederlandse Loterij, in een tijd waarin we allemaal ervaren hoe belangrijk een goede gezondheid is.

Lees meer

Publicaties

Vanzelfsprekend willen de leden van de SGF en hun achterban van donateurs, collectanten en vrijwilligers weten wat de SGF met hun steun bereikt. De SGF maakt dat duidelijk door in standpunten en beleidsplannen concrete doelen te formuleren en voortdurend te evalueren en verantwoorden wat de uitvoering heeft opgeleverd.

SGF Jaarverslag 2020

Download

Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie doet in een brief aan informateur Tjeenk Willink 3 concrete voorstellen voor in een nieuw regeerakkoord, zodat kinderen makkelijker gezond kunnen eten.

Download

Gezondheidsfondsen roepen het nieuwe kabinet op om de Gezonde Generatie als doel voor 2040 op te nemen in het Regeerakkoord

Download

Internetconsultatie van VWS: ‘zorg voor de toekomst’. gezondheidsfondsen roepen op tot systeemverandering en leefstijlpreventie

Download

NOC*NSF en Nederlandse Loterij omarmen Gezonde Generatie

Download

Lerarenpeiling: ‘Meer aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden.’

Download

Voorlopig besluit VWS over voedselkeuzelogo; Hartstichting pleit voor aansluiting bij Schijf van Vijf

Download

Pleidooi sociaal-emotionele vaardigheden Curriculum.nu

Download

SGF Jaarverslag 2019

Download

Reactie van de SGF op keuze voor Nutriscore door de Consumentenbond

Download

Meerjaren beleidsplan: van ambities naar beter

Download

SGF Jaarverslag 2017

Download

Standpunt Maatschappelijk verantwoord licentiëren

Download

Standpunt SGF Open Science

Download

Standpunt Gezondheidsfondsen over (alternatieven voor) dierproeven

Download

Handreiking clientreferenten bij inzet patiëntenperspectief

Download

Handreiking organisaties bij inzet patiëntenperspectief

Download

Beoordeling onderzoeksvragen bij inzet patiëntenperspectief

Download

Formulier onderzoekers voor het schrijven van een Nederlandstalige versie onderzoeksaanvraag

Download

Handreiking onderzoekers voor het schrijven van een Nederlandstalige versie onderzoeksaanvraag

Download

Leden

De SGF is in 2002 opgericht voor inhoudelijke afstemming en samenwerking op fondsoverstijgende onderwerpen. De SGF bestaat inmiddels uit 19 gezondheidsfondsen. Alle grote en veel kleine ziektebeelden zijn hierbij vertegenwoordigd, waardoor de SGF kan spreken over alle belangrijke gezondheidsthema’s.

Aspirantleden

                      

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, via secretariaat@gezondheidsfondsen.nl.

Voor vragen specifiek over het programma Gezonde Generatie kunt u contact opnemen via gezondegeneratie@gezondheidsfondsen.nl.

Adres:
Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)
Stationsplein 139 (2e etage)
3818 LE Amersfoort

 

Meer informatie en ANBI-publicatie:

Hier vindt u overige feitelijke informatie, waaronder contactgegevens, namen en functies van bestuurders en financiële verantwoording. Met dit document voldoen wij ook aan de eisen voor de ANBI-publicatieplicht. Samenwerkende Gezondheidsfondsen is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).