De Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) bestaat uit 19 gezondheidsfondsen die werken aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. Samen zetten zij zich in voor ziekteoverstijgende onderwerpen zoals preventie, patiëntenparticipatie, immunologisch onderzoek en proefdiervrije innovaties.

De SGF bundelt de krachten van 19 gezondheidsfondsen en draagt als agendasetter bij aan een samenleving waarin mensen gezonder leven, de best mogelijke behandeling krijgen en optimaal participeren.

Wie we zijn

Gezondheidsfondsen investeren in onderzoek, zorginnovatie en geven voorlichting en advies. Als SGF gezamenlijk investeren en aandacht vragen voor belangrijke onderwerpen is van grote meerwaarde om meer financiële middelen en maatschappelijke impact te genereren.

Door daarnaast kennis te delen en gezamenlijk in scholing te investeren, benutten gezondheidsfondsen optimaal de middelen die zij tot hun beschikking hebben voor een gezonde samenleving.

Met een achterban van opgeteld ruim 3 miljoen donateurs, patiënten en een groot netwerk in het gezondheidsveld, de politiek en het bedrijfsleven hebben de Samenwerkende Gezondheidsfondsen een sterke maatschappelijke positie verworven.

Het beleid van de vereniging wordt gemaakt in de Algemene Ledenvergadering die bestaat uit de directies van alle aangesloten fondsen. Het bestuur van de SGF voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wordt bij de werkzaamheden ondersteund door het bureau.

Bureau SGF ondersteunt naast het bestuur de diverse projectgroepen en activiteiten van de SGF en coördineert de samenwerking op gezamenlijke thema’s.

Wat we doen

De gezondheidsfondsen investeren gezamenlijk in ziekteoverstijgende thema’s zoals bijvoorbeeld preventie en immunologisch onderzoek. Daarnaast zijn er binnen de SGF verschillende projectgroepen actief waarin medewerkers van de fondsen kennis uitwisselen, op basis van de laatste ontwikkelingen gezamenlijk standpunten opstellen en samenwerking met andere partijen vormgeven. Rond actuele thema’s, bijvoorbeeld orgaandonatie, worden gelegenheidscoalities gevormd.

Programma Gezonde Generatie

Als gezondheidsfondsen willen we dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Om deze reden investeren de gezondheidsfondsen met het programma Gezonde Generatie gezamenlijk in de gezondheid van toekomstige generaties.

Subsidieoproep Programma
Humane meetmodellen

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) stellen gezamenlijk 5,55 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en validatie van humane meetmodellen. Binnen het onderzoeksprogramma wordt via publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek.

Programma
Immunologie

Bij uiteenlopende ziekten speelt ontregeling van het immuunsysteem een cruciale rol, onder meer bij infectieziekten, kanker, allergieën en auto-immuunziekten. Voor het SGF Programma Immunologie trekken de SGF en de Topsector Life Sciences & Health samen met het bedrijfsleven 15 miljoen euro uit voor veelbelovende immunologische onderzoeken.

Transitie Proefdiervrije
Innovatie

Gezondheidsfondsen zetten zich samen met andere partijen in om alternatieven voor dierproeven te stimuleren. Dit doet de SGF als partner van de landelijke Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) en door te investeren in de ontwikkeling van humane meetmodellen.

Kennisuitwisseling

De SGF zet zich in om kennis over diverse onderwerpen en ontwikkelingen voor fondsmedewerkers beschikbaar te maken en op peil te houden. Via de verschillende themagroepen en werkgroepen wordt kennis gedeeld en wordt op specifieke thema's samenwerkt.

Programma
Beter Gezond

Het publiek-privaat onderzoeksinitiatief MyOwnResearch, gehonoreerd binnen het programma Beter Gezond, is gestopt.

Uitgelicht

Unieke krachtenbundeling voor beter onderzoek met humane meetmodellen

‘Het is van levensbelang dat modellen voor gezondheidsonderzoek beter gaan aansluiten bij de mens’

26 oktober 2020 –  De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) kent samen met Health-Holland en ZonMw 4,6 miljoen euro toe voor de ontwikkeling van #humanemeetmodellen, die bijdragen aan effectieve(re) wetenschap en beter aansluiten bij de mens. Daarnaast zijn er co-financiers, zoals Stichting Proefdiervrij, die op projectniveau bijdragen. Een unieke krachtenbundeling die niet eerder heeft plaats gevonden en moet zorgen voor innovaties op het gebied van mensgerichte wetenschap.

Door gezondheidsonderzoek zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de mens en daarmee beter en sneller toepasbaar te maken, kunnen op termijn steeds meer ziekten worden voorkomen of genezen. Het is daarom van levensbelang om nu te investeren in de ontwikkeling van ‘humane meetmodellen’, vinden de Samenwerkende Gezondheidsfondsen.

Willen supermarkten echt dat we gezond zijn? Dan kunnen ze dat de komende twee jaar bewijzen.

30 juni 2020

Supermarkten beïnvloeden in grote mate wat hun klanten kopen. Dat biedt ze de kans om het Nederlands voedselpatroon gezonder en duurzamer te maken. Het onafhankelijk onderzoek Superlijst maakt zichtbaar welke supermarkten voorop lopen en welke achterblijven, bijvoorbeeld in de verhouding gezonde en ongezonde producten in de aanbieding of met op kinderen gerichte reclames.

Vandaag start Superlijst. Een onafhankelijk onderzoek naar hoe supermarkten ons helpen gezond te eten. Super belangrijk voor het realiseren van een Gezonde Generatie.

Door Questionmark, samen met HartstichtingDiabetes FondsMaag Lever Darm Stichting en Nierstichting Nederland.

NOC*NSF en Nederlandse Loterij omarmen Gezonde Generatie

Nederland heeft in 2040 de gezondste generatie van de wereld. Zowel fysiek, als sociaal en mentaal. Deze ambitie van twintig gezondheidsfondsen wordt vanaf vandaag ook omarmd door NOC*NSF. Een bundeling van krachten die mogelijk is gemaakt door Nederlandse Loterij, in een tijd waarin we allemaal ervaren hoe belangrijk een goede gezondheid is.

lees meer

Leraren, leerlingen én gezondheidsfondsen willen meer aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden.

Binnen het onderwijs moet meer aandacht komen voor sociaal-emotionele vaardigheden vindt 77% van de leerkrachten. Dit zijn vaardigheden die helpen bij het geloof in eigen kunnen, herkennen en beheersen van emoties, keuzes maken, aangaan van relaties met anderen en het kunnen omgaan met tegenslag. Dit blijkt uit een peiling onder leerkrachten in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs die eind januari door MarketRespons werd uitgevoerd in opdracht van de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF).

Wie lekker in z’n vel zit, presteert beter én leeft gezonder
Uit de peiling blijkt dat goed ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden zorgen voor een betere sfeer in de klas en het pestgedrag verminderen. Stress onder leerkrachten en leerlingen neemt hierdoor af. Hierdoor is er meer ruimte om de lesstof op te nemen. Volgens Mark Monsma, woordvoerder Gezonde Generatie van de SGF, zijn er daarnaast steeds meer aanwijzingen dat sociaal-emotionele vaardigheden van belang zijn bij het ontwikkelen van een goede mentale, fysieke en sociale gezondheid. ‘Wie lekker in z’n vel zit, heeft minder stress en is beter in staat bewustere en gezondere keuzes te maken. Hiermee kunnen we veel leed op latere leeftijd voorkomen.’

Klik hier voor het hele bericht

Klik hier voor de eindrapportage van de lerarenpeiling door MarketResponse

Pleidooi voor integreren sociaal-emotioneel vaardigheden in nieuwe onderwijscurriculum

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen en partijen uit wetenschap, beleid en praktijk, zien graag structurele aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen binnen het onderwijs. Als voedingsbodem voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen. Het Nederlandse onderwijssysteem laat op dit vlak nog te veel kansen liggen. Lees ons pleidooi voor het integreren van sociaal-emotionele vaardigheden in het nieuwe onderwijscurriculum via Curriculum.nu.

Weten wat Curriculum.nu is en doet? Bekijk dan onderstaande video.

Kansen voor proefdiervrije innovatie

Binnen de landelijke Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) worden kansen voor proefdiervrije innovatie verkend. Een netwerk van onderzoeksfinanciers en onderzoekers heeft de de belangrijkste aanbevelingen én uitdagingen voor proefdiervrij innoveren samengevat in een handzaam boekje. De relevantie voor mens, dier en ecosysteem staat hierin centraal. Dit boekje is op te vragen via een e-mail naar tpi@gezondheidsfondsen.nl.
Proefdiervrije innovatie wordt mogelijk als je daar samen voor kiest: met patiënten, artsen, onderzoekers en onderzoeksfinanciers. Ben jij betrokken bij gezondheidsonderzoek en wil je ook het liefst proefdiervrij bijdragen aan de gezondheid van de mens? Neem een kijkje op deze website en zie op welke wijze de organisatie van helpathons bij kan dragen aan de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden.

Oproep Humane Meetmodellen 2.0 geopend

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) stellen gezamenlijk 5,55 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en validatie van humane meetmodellen. Binnen het onderzoeksprogramma wordt via publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek.

In 2019 heeft een eerste financieringsronde binnen dit programma plaatsgevonden, getiteld ‘Humane meetmodellen: op naar betere humane meetmodellen’. Een nieuwe financieringsronde is geopend getiteld ‘Humane meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie’.

klik hier voor meer informatie

Krachten gebundeld

Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Patientenfederatie Nederland verstevigen hun samenwerking. Michael Rutgers (voorzitter SGF) en Dianda Veldman (directeur-bestuurder Patientenfederatie Nederland) tekenden de “Uitgangspunten voor Samenwerking”. De krachten worden gebundeld als het gaat om het bevorderen van een brede inzet van patiëntenparticipatie bij onderzoek, beleid en zorg. Tevens kijken ze naar de toekomst voor verdere strategische samenwerking voor meer slagkracht.

Nationaal Preventieakkoord

De SGF ondersteunt het Preventieakkoord Overgewicht als één van de ondertekenaars. Het probleem van overgewicht en daarmee het ontstaan van onder meer diabetes, hart- en vaatziekten, chronische nierschade, kanker, gewrichts- en psychische problemen is groot en groeit de komende jaren verder als er geen verregaande maatregelen worden genomen.
SGF spreekt samen met de partijen in het Preventieakkoord Overgewicht de ambitie uit om de percentages van jeugdigen en volwassenen met overgewicht en obesitas te laten dalen en terug te brengen naar het niveau van 22 jaar geleden.

‘Nu is het zaak dat we met elkaar de geformuleerde ambitie gaan waarmaken.’

Het volledige bericht vind je via deze link en het Preventieakkoord lees je hier.

Immunologisch onderzoek

Samen met Topsector Life Sciences & Health en het bedrijfsleven investeren de gezondheidsfondsen 15 miljoen euro in veelbelovende immunologische onderzoeken. Niet eerder werd er in Nederland zo breed ziekte-overstijgend samengewerkt in onderzoeken naar het afweersysteem. De toegekende onderzoeken moeten het mogelijk maken om eerder in het proces van het ontstaan van ziektes het afweersysteem bij te sturen.  Lees hier meer over de drie consortia en bekijk via deze link het filmpje over het onderzoek naar T-cellen bij ontstekingsziekten. Zie hier de visuele weergave van de samenwerking binnen het programma.

Publicaties

Vanzelfsprekend willen de leden van de SGF en hun achterban van donateurs, collectanten en vrijwilligers weten wat de SGF met hun steun bereikt. De SGF maakt dat duidelijk door in standpunten en beleidsplannen concrete doelen te formuleren en voortdurend te evalueren en verantwoorden wat de uitvoering heeft opgeleverd.

Internetconsultatie van VWS: ‘zorg voor de toekomst’. gezondheidsfondsen roepen op tot systeemverandering en leefstijlpreventie

Download

NOC*NSF en Nederlandse Loterij omarmen Gezonde Generatie

Download

Lerarenpeiling: ‘Meer aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden.’

Download

Voorlopig besluit VWS over voedselkeuzelogo; Hartstichting pleit voor aansluiting bij Schijf van Vijf

Download

Pleidooi sociaal-emotionele vaardigheden Curriculum.nu

Download

SGF Jaarverslag 2019

Download

Reactie van de SGF op keuze voor Nutriscore door de Consumentenbond

Download

Meerjaren beleidsplan: van ambities naar beter

Download

SGF Jaarverslag 2017

Download

Standpunt Maatschappelijk verantwoord licentiëren

Download

Standpunt SGF Open Science

Download

Standpunt Gezondheidsfondsen over (alternatieven voor) dierproeven

Download

Handreiking clientreferenten bij inzet patiëntenperspectief

Download

Handreiking organisaties bij inzet patiëntenperspectief

Download

Beoordeling onderzoeksvragen bij inzet patiëntenperspectief

Download

Formulier onderzoekers voor het schrijven van een Nederlandstalige versie onderzoeksaanvraag

Download

Handreiking onderzoekers voor het schrijven van een Nederlandstalige versie onderzoeksaanvraag

Download

Leden

De SGF is in 2002 opgericht voor inhoudelijke afstemming en samenwerking op fondsoverstijgende onderwerpen. De SGF bestaat inmiddels uit 19 gezondheidsfondsen. Alle grote en veel kleine ziektebeelden zijn hierbij vertegenwoordigd, waardoor de SGF kan spreken over alle belangrijke gezondheidsthema’s.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, via secretariaat@gezondheidsfondsen.nl.

Voor vragen specifiek over het programma Gezonde Generatie kunt u contact opnemen via gezondegeneratie@gezondheidsfondsen.nl.

Adres:
Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)
Stationsplein 139 (2e etage)
3818 LE Amersfoort