De Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) bestaat uit 20 gezondheidsfondsen die werken aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. Samen zetten zij zich in voor ziekteoverstijgende onderwerpen zoals preventie, patiëntenparticipatie, immunologisch onderzoek en proefdiervrije innovaties.

De SGF bundelt de krachten van 20 gezondheidsfondsen en draagt als agendasetter bij aan een samenleving waarin mensen gezonder leven, de best mogelijke behandeling krijgen en optimaal participeren.

Wie we zijn

Gezondheidsfondsen investeren in onderzoek, zorginnovatie en geven voorlichting en advies. Als SGF gezamenlijk investeren en aandacht vragen voor belangrijke onderwerpen is van grote meerwaarde om meer financiële middelen en maatschappelijke impact te genereren.

Door daarnaast kennis te delen en gezamenlijk in scholing te investeren, benutten gezondheidsfondsen optimaal de middelen die zij tot hun beschikking hebben voor een gezonde samenleving.

Met een achterban van opgeteld ruim 3 miljoen donateurs, patiënten en een groot netwerk in het gezondheidsveld, de politiek en het bedrijfsleven hebben de Samenwerkende Gezondheidsfondsen een sterke maatschappelijke positie verworven.

Het beleid van de vereniging wordt gemaakt in de Algemene Ledenvergadering die bestaat uit de directies van alle aangesloten fondsen. Het bestuur van de SGF voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wordt bij de werkzaamheden ondersteund door het bureau.

Bureau SGF ondersteunt naast het bestuur de diverse projectgroepen en activiteiten van de SGF en coördineert de samenwerking op gezamenlijke thema’s.

Wat we doen

De gezondheidsfondsen investeren gezamenlijk in ziekteoverstijgende thema’s zoals bijvoorbeeld preventie en immunologisch onderzoek. Daarnaast zijn er binnen de SGF verschillende projectgroepen actief waarin medewerkers van de fondsen kennis uitwisselen, op basis van de laatste ontwikkelingen gezamenlijk standpunten opstellen en samenwerking met andere partijen vormgeven. Rond actuele thema’s, bijvoorbeeld orgaandonatie, worden gelegenheidscoalities gevormd.

Subsidieoproep Programma
Humane meetmodellen

Oproep tot het indienen van publiek-private samenwerkingen (PPS) voor de ontwikkeling van humane meetmodellen.

Programma
Immunologie

Bij uiteenlopende ziekten speelt ontregeling van het immuunsysteem een cruciale rol, onder meer bij infectieziekten, kanker, allergieën en auto-immuunziekten. Voor het SGF Programma Immunologie trekken de SGF en de Topsector Life Sciences & Health samen met het bedrijfsleven 15 miljoen euro uit voor veelbelovende immunologische onderzoeken.

Programma Gezonde Generatie

Als gezondheidsfondsen willen we dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Om deze reden investeren de gezondheidsfondsen met het programma Gezonde Generatie gezamenlijk in de gezondheid van toekomstige generaties.

Transitie Proefdiervrije
Innovatie

Gezondheidsfondsen zetten zich samen met andere partijen in om alternatieven voor dierproeven te stimuleren. Dit doet de SGF als partner van de landelijke Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) en door te investeren in de ontwikkeling van humane meetmodellen.

Kennisuitwisseling

De SGF zet zich in om kennis over diverse onderwerpen en ontwikkelingen voor fondsmedewerkers beschikbaar te maken en op peil te houden. Via de verschillende themagroepen en werkgroepen wordt kennis gedeeld en wordt op specifieke thema's samenwerkt.

Programma
Beter Gezond

Samen met de Topsector Life Sciences & Health heeft de SGF geld beschikbaar gesteld voor een publiek-privaat onderzoeksinitiatief wat moet leiden tot innovatieve oplossingen om mensen met een chronische ziekte in staat te stellen zo fit en actief mogelijk te leven. Binnen dit programma is het project MyOwnResearch gehonoreerd.

Uitgelicht

Pleidooi voor integreren sociaal-emotioneel vaardigheden in nieuwe onderwijscurriculum

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen en partijen uit wetenschap, beleid en praktijk, zien graag structurele aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen binnen het onderwijs. Als voedingsbodem voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen. Het Nederlandse onderwijssysteem laat op dit vlak nog te veel kansen liggen. Lees ons pleidooi voor het integreren van sociaal-emotionele vaardigheden in het nieuwe onderwijscurriculum via Curriculum.nu.

Weten wat Curriculum.nu is en doet? Bekijk dan onderstaande video.

Oproep Humane Meetmodellen

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen 3,2 miljoen euro voor PPS (publiek-private samenwerkingen) beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen.
Het doel van het programma Humane meetmodellen is om de ontwikkeling van betere humane meetmodellen voor gezondheids(zorg)onderzoek te versnellen. Zo draagt de SGF bij aan effectieve(re) wetenschap die minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek. Deze doelstellingen sluiten aan bij de ambities van de landelijke Transitietraject Proefdiervrije Innovatie (TPI), onder coördinatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De oproep wordt uitgezet in samenwerking met ZonMw en NWO – domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Vanaf 3 juli kunnen PPS-aanvragen worden ingediend. De deadline voor aanmelding van een onderzoeksidee is 5 september 2019. Een volledige aanvraag moet uiterlijk 5 november 2019 (14.00 uur) ingediend worden. Klik hier voor meer informatie.

Immunologisch onderzoek

Samen met Topsector Life Sciences & Health en het bedrijfsleven investeren de gezondheidsfondsen 15 miljoen euro in veelbelovende immunologische onderzoeken. Niet eerder werd er in Nederland zo breed ziekte-overstijgend samengewerkt in onderzoeken naar het afweersysteem. De toegekende onderzoeken moeten het mogelijk maken om eerder in het proces van het ontstaan van ziektes het afweersysteem bij te sturen.  Lees hier meer over de drie consortia en bekijk via deze link het filmpje over het onderzoek naar T-cellen bij ontstekingsziekten. Zie hier de visuele weergave van de samenwerking binnen het programma.

Kansen voor proefdiervrije innovatie

Binnen de landelijke Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) worden kansen voor proefdiervrije innovatie verkend. Een netwerk van onderzoeksfinanciers en onderzoekers heeft de de belangrijkste aanbevelingen én uitdagingen voor proefdiervrij innoveren samengevat in een handzaam boekje. De relevantie voor mens, dier en ecosysteem staat hierin centraal. Dit boekje is op te vragen via een e-mail naar tpi@gezondheidsfondsen.nl.
Proefdiervrije innovatie wordt mogelijk als je daar samen voor kiest: met patiënten, artsen, onderzoekers en onderzoeksfinanciers. Ben jij betrokken bij gezondheidsonderzoek en wil je ook het liefst proefdiervrij bijdragen aan de gezondheid van de mens? Neem een kijkje op deze website en zie op welke wijze de organisatie van helpathons bij kan dragen aan de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden.

Krachten gebundeld

Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Patientenfederatie Nederland verstevigen hun samenwerking. Michael Rutgers (voorzitter SGF) en Dianda Veldman (directeur-bestuurder Patientenfederatie Nederland) tekenden de “Uitgangspunten voor Samenwerking”. De krachten worden gebundeld als het gaat om het bevorderen van een brede inzet van patiëntenparticipatie bij onderzoek, beleid en zorg. Tevens kijken ze naar de toekomst voor verdere strategische samenwerking voor meer slagkracht.

Nationaal Preventieakkoord

De SGF ondersteunt het Preventieakkoord Overgewicht als één van de ondertekenaars. Het probleem van overgewicht en daarmee het ontstaan van onder meer diabetes, hart- en vaatziekten, chronische nierschade, kanker, gewrichts- en psychische problemen is groot en groeit de komende jaren verder als er geen verregaande maatregelen worden genomen.
SGF spreekt samen met de partijen in het Preventieakkoord Overgewicht de ambitie uit om de percentages van jeugdigen en volwassenen met overgewicht en obesitas te laten dalen en terug te brengen naar het niveau van 22 jaar geleden.

‘Nu is het zaak dat we met elkaar de geformuleerde ambitie gaan waarmaken.’

Het volledige bericht vind je via deze link en het Preventieakkoord lees je hier.

Publicaties

Vanzelfsprekend willen de leden van de SGF en hun achterban van donateurs, collectanten en vrijwilligers weten wat de SGF met hun steun bereikt. De SGF maakt dat duidelijk door in standpunten en beleidsplannen concrete doelen te formuleren en voortdurend te evalueren en verantwoorden wat de uitvoering heeft opgeleverd.

Pleidooi sociaal-emotionele vaardigheden Curriculum.nu

Download

SGF Jaarverslag 2018

Download

Reactie van de SGF op keuze voor Nutriscore door de Consumentenbond

Download

Meerjaren beleidsplan: van ambities naar beter

Download

SGF Jaarverslag 2017

Download

Standpunt Maatschappelijk verantwoord licentiëren

Download

Standpunt SGF Open Science

Download

Standpunt Gezondheidsfondsen over (alternatieven voor) dierproeven

Download

Handreiking clientreferenten bij inzet patiëntenperspectief

Download

Handreiking organisaties bij inzet patiëntenperspectief

Download

Beoordeling onderzoeksvragen bij inzet patiëntenperspectief

Download

Formulier onderzoekers voor het schrijven van een Nederlandstalige versie onderzoeksaanvraag

Download

Handreiking onderzoekers voor het schrijven van een Nederlandstalige versie onderzoeksaanvraag

Download

Leden

De SGF is in 2002 opgericht voor inhoudelijke afstemming en samenwerking op fondsoverstijgende onderwerpen. De SGF bestaat inmiddels uit 20 gezondheidsfondsen. Alle grote en veel kleine ziektebeelden zijn hierbij vertegenwoordigd, waardoor de SGF kan spreken over alle belangrijke gezondheidsthema’s.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, via secretariaat@gezondheidsfondsen.nl.

Voor vragen specifiek over het programma Gezonde Generatie kunt u contact opnemen via gezondegeneratie@gezondheidsfondsen.nl.

Adres:
Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)
Stationsplein 139 (2e etage)
3818 LE Amersfoort