Word supporter

Algemeen

Immunologie

 • Wat gebeurt er nu verder met de onderzoeksresultaten?

  Eind 2022 zijn de projecten DC4Balance, TIMID en Target2B afgerond waarna de drie consortia zich hebben verenigd in één groot publiek-privaat partnerschap onder de naam ImmuneHealthXL. Gezien de veelbelovende resultaten van de drie projecten heeft Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, 3 miljoen euro PPS-toeslag beschikbaar gesteld aan de Samenwerkende Gezondheidsfondsen voor vervolgonderzoek. Aanvullend hierop heeft het bedrijfsleven 800.000 euro cofinanciering toegezegd. Het door de drie consortia gezamenlijk ingediende onderzoeksvoorstel, getiteld ImmuneHealthSeed, borduurt voort op de eerder behaalde resultaten. De onderzoekers willen met behulp van de Immunological Disease Activity score (IDA) voorspellen welke therapie het beste en blijvend zal werken bij uiteenlopende immunologische aandoeningen. Nadat het voorstel door een internationale, onafhankelijke commissie positief beoordeeld werd, is het project op 1 juli 2023 officieel van start gegaan. Het onderzoek heeft een looptijd van 4 jaar.

 • Wie hebben aan dit onderzoek meegewerkt en dit mogelijk gemaakt?

  In ieder project hebben verschillende onderzoeksgroepen samengewerkt met artsen, bedrijfsleven en patiënten.

 • Wat zijn de belangrijkste resultaten van deze drie onderzoeken?

  - Inmiddels zijn de eerste patiënten met reuma behandeld met cellulaire immunotherapie om het overactieve immuunsysteem in balans te brengen. Hierbij is kennis over kanker gebruikt voor behandeling van reuma.
  - Daarnaast is een methode ontwikkeld om veranderingen in functie van het immuunsysteem te meten en te kijken hoe dat verschilt van patiënt tot patiënt.
  - Ook is gebleken dat eigenschappen van antistoffen verschillen tussen chronische en niet-chronische auto-immuunziekten. Dit kunnen aanknopingspunten zijn voor nieuwe behandelingen.
  - Tot slot is met extra geld van ZonMw voor Covid-onderzoek gebleken dat Covid-19 vaccins effectief zijn bij mensen met een auto-immuunziekte en geen extra klachten geven.

 • Wat is de rol van patiënten binnen dit onderzoek?

  Patiënten zijn een cruciale partner binnen de projecten. Door hun betrokkenheid in de programmacommissie kunnen de vragen die bij hen leven in het onderzoek meegenomen worden. Ook kunnen de onderzoekers door de inbreng van de patiënten vaststellen welke behandelingen te intensief zijn en waar voor hen de grens ligt. Tot slot kunnen de patiënten door hun betrokkenheid beter op de hoogte gehouden worden over het verloop van het onderzoek en de vervolgstappen.

 • Wat maakt dit onderzoek zo uniek?

  In dit programma komen specialisten bij elkaar uit velden die normaliter niet zo snel met elkaar samenwerken. In plaats van dat er gekeken wordt naar een bepaald ziektebeeld, kijkt men naar de achterliggende oorzaak: een fout in het immuunsysteem. Door op deze manier ziekte-overstijgend met elkaar samen te werken, ontstaat er een kruisbestuiving die de ontwikkeling van nieuwe behandelingen versnelt voor een groot aantal ziekten.

 • Waarom is dit immunologische onderzoek gedaan?

  Bij veel aandoeningen is het afweersysteem ontregeld; zo reageert het afweersysteem bijvoorbeeld te sterk in het geval van auto-immuunziekten als reuma en diabetes en juist onvoldoende in het geval van kanker. Ook bij MS, allergieën, chronische ontstekingsziekten aan bijvoorbeeld de darmen of luchtwegen en het ontstaan van hart- en herseninfarcten speelt het afweersysteem een belangrijke rol. Ondanks enorme vooruitgang in de behandeling van deze aandoeningen is er lang niet voor alle patiënten zicht op genezing van de aandoening.

 • Wat is een auto-imuunziekte?

  Auto-immuun betekent dat het immuunsysteem zich tegen het lichaam zelf keert. Een auto-immuunziekte ontstaat als er bij het opruimen van lichaamseigen celresten iets verkeerd gaat. Dit gebeurt bijvoorbeeld als goed werkende cellen worden opgeruimd door het lichaam. Hierdoor beschadigt het orgaan waarin deze cellen voorkomen. Bij een andere vorm van auto-immuunziektes ontstaan er ontstekingsreacties bij het opruimen van overbodige cellen. (Radboud UMC, z.d.)

 • Wat doet het immuunsysteem?

  Ons afweersysteem helpt ons lichaam in de strijd tegen diverse ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen. Vaak gaat dat goed, maar soms ook niet: een ontregeld afweersysteem kan dan juist leiden tot ziektes. In sommige gevallen reageert het afweersysteem te sterk, bijvoorbeeld bij allergieën of een auto-immuunziekte zoals reuma. In andere gevallen reageert het afweersysteem juist niet sterk genoeg, waardoor kankercellen ongehinderd uit kunnen groeien.

  Het immuunsysteem bestaat uit drie afweer linies. Als een ziekteverwekker door de eerste afweerlinie is heengedrongen (onder andere de huid) en in het lichaam terechtkomt, treedt de tweede afweerlinie in werking. Hierbij controleren dendritische cellen het lichaam op de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Zodra een dendritische cel een ziekteverwekker tegenkomt zal hij geactiveerd worden en de ziekteverwekker onschadelijk proberen te maken. Tegelijkertijd sturen dendritische cellen een deeltje van de ziekteverwekker naar de volgende afweerlinie toe, waar de T- en B-cellen de ziekteverwekker onschadelijk kunnen maken. Dit doen zij elk op hun eigen manier.

Leefstijlgeneeskunde

 • Wat wordt er bedoeld met betere bewijsvoering?

  We willen de kans vergroten dat de onderzoeksresultaten uiteindelijk in de praktijk toegepast worden. Daarvoor hebben we betrouwbaar onderzoek en gevalideerde resultaten nodig die leiden tot concrete leefstijladviezen/interventies in de spreekkamer.

 • Wat zijn leefstijlinterventies?

  Leefstijlinterventies zijn onderdeel van leefstijlgeneeskunde. Leefstijlinterventies zijn bijvoorbeeld gezonder eten, meer sporten, vermindering van stress en meer.

 • Wat houdt leefstijlgeneeskunde in?

  Leefstijlgeneeskunde is het onderzoek naar en de toepassing van leefstijlinterventies in de curatieve gezondheidszorg, als onderdeel van de geneeskundige behandeling van ziekten.

Infectieziekten en antibioticaresistentie

 • Wat is antimicrobiële resistentie?

  Er is sprake van antimicrobiële resistentie als micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels of parasieten) veranderen op een manier waardoor medicijnen ze niet meer kunnen doden.


  Als je bijvoorbeeld antibiotica krijgt voor een bacteriële infectie, maar dit niet juist gebruikt, kan de bacterie resistent worden voor antibioticum; de bacterie reageert niet meer op dit antibioticum. Om van de infectie af te komen, moet dan een ander soort antibioticum worden ingezet. Als een bacterie resistent wordt tegen antibiotica wordt het dus steeds lastiger om bacteriële infecties te behandelen. De resistente bacterie is vervolgens ook overdraagbaar van mens op mens en verspreidt zich. Het wordt daarom een steeds groter wereldwijd probleem.


  Antimicrobiële resistentie ontstaat door langdurig of vaker gebruik van hetzelfde type medicijn. Ook het verkeerd voorschrijven of onzorgvuldig gebruik van medicijnen draagt bij aan resistentie. Het bevorderen van zorgvuldige voorschrijving en correct gebruik van antimicrobiële medicijnen bij mensen en dieren is dus essentieel om het ontstaan van resistentie tegen te gaan. Ook het voorkomen van verspreiding van resistente micro-organismen is belangrijk. Denk hierbij aan het nemen van hygiënemaatregelen en het monitoren van medicijngebruik en het aantal patiënten met resistentieproblemen.

 • Wat zijn infectieziekten?

  Infectieziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen zoals virussen, bacteriën, schimmels of parasieten. Voorbeelden van infectieziekten zijn onder andere COVID-19, griep, Q-koorts, ziekte van Lyme, blaasontsteking, hersenvliesontsteking, sepsis en HIV.

  Infectieziekten komen veel voor en verspreiden zich op verschillende manieren: onder andere via de lucht, de huid, besmette voeding, ontlasting en ook via dieren. Iedereen loopt risico op het krijgen van een infectie.

  Sommige infectieziekten zijn mild en leiden niet tot ernstige ziekte, terwijl andere gevaarlijk kunnen zijn en ernstige complicaties met zich mee kunnen brengen.

Kwaliteit van leven

 • Wanneer is iemand mantelzorger?

  Mensen die (vrijwillig en onbetaald) zorg en ondersteuning bieden aan een hulpbehoevende uit diens directe sociale omgeving. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp, welke in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouder of kinderen, overstijgt.

 • Wat wordt er verstaan onder een chronische aandoening?

  Onder chronische aandoening verstaan wij: een langdurige of chronische ziekte, aandoening (psychisch of lichamelijk) of handicap.

Overige vragen

 • Wat kun je aanvragen?

  Voor ieder project kan maximaal 1 miljoen euro aangevraagd worden.
  In totaal is er €5.4 miljoen beschikbaar deze ronde.
  De looptijd van een project is minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar.

 • Hoe kun je een aanvraag indienen?

  Stuur uiterlijk 4 oktober 2024 een email naar humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl met alle benodigde formulieren in de bijlage.

  Het is belangrijk dat (in ieder geval) onderstaande formulieren meegestuurd worden:
  - Aanvraagformulier
  - Budget sheet
  - Concept consortium agreement
  - Eventuele Letter(s) of commitment

 • Wie kan een aanvraag indienen?

  Voor het programma ‘Humane Meetmodellen’ wordt subsidie vanuit het Publiek-Private-Samenwerkingsprogramma (PPS) van Health~Holland beschikbaar gesteld. Hiermee moet voldaan worden aan de voorwaarden van het PPS-programma, welke uitgebreid beschreven staan in de Call for proposals, die je hieronder kunt downloaden.

  Een aanvraag kan ingediend worden door een consortium, bestaande uit:
  - minimaal twee onderzoeksinstituten (universiteit of Universitair Medisch Centrum), waarvan één de hoofdaanvrager is;
  - samenwerkingspartners of medeaanvragers, waarvan minimaal één een mkb-onderneming is;
  - co-financiers (niet verplicht);
  - eindgebruikers, die goed vertegenwoordigd zijn in het consortium.

 • Waarom wordt hier aandacht aan besteed door de gezondheidsfondsen?

  De Gezonde Generatie begint bij een gezonde basis. Daarom maken we ons sterk voor het veilig opgroeien van kinderen, het versterken van veerkracht van ouders en kinderen, het bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het (kinder)brein en het voorkómen van gezondheidsschade door ingrijpende jeugdervaringen. Door oog te hebben voor ingrijpende jeugdervaringen als veelvoorkomende onderliggende factor voor ongezond gedrag en gezondheidsschade, en door in te zetten op het voorkómen ervan, willen we de impact van het programma Gezonde Generatie nog verder vergroten.

  Dit programma is een samenwerking tussen een collectief van kinder- en vermogensfondsen, Augeo, inhoudelijke experts op het terrein van ingrijpende jeugdervaringen en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Hiermee wordt voor het eerst in Nederland de preventie van ingrijpende jeugdervaringen opgenomen in een integrale gezondheidsvisie met een preventieve doelstelling en een langetermijnperspectief.

 • Zijn ingrijpende jeugdervaringen te voorkomen?

  Natuurlijk is niet alles te voorkómen, maar we weten inmiddels wel uit wetenschap en praktijk dat ingrijpende jeugdervaringen deels te voorkómen zijn, en ook dat (gezondheids)schade als gevolg ervan kan worden voorkómen of in ieder geval beperkt. Diverse studies en voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat een belangrijke (eerste) stap in een effectieve aanpak is: het taboe doorbreken, mensen ervan bewust maken dat het meemaken van ingrijpende jeugdervaringen iedereen kan overkomen en hoe belangrijk het is om erover te praten met iemand die je vertrouwt. Vandaar dat wij de jongerencampagne ‘Je Monster de Baas’ gelanceerd hebben met als kernboodschap: “Nare ervaringen kunnen je leven beheersen. Zoek steun en praat erover. Dat helpt.” Verder is het belangrijk dat we het als samenleving ouders makkelijker maken om hun kinderen veilig op te laten groeien zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen. Door ouderschap meer te waarderen en erkennen, gedegen informatie te delen over veilig opgroeien en sociale steun te stimuleren.

 • Wat is de invloed van de omgeving op het alcoholgebruik van jongeren?

  Het drinken van alcohol lijkt in Nederland zo gewoon, dat het voor veel jongeren moeilijk is om niet te drinken. De sociale omgeving van jongeren heeft hier invloed op.

  Jongeren vinden het moeilijk om niet te drinken als anderen, bijvoorbeeld ouders of vrienden, dat wel doen. Ook het zien van alcoholreclame en alcoholgebruik in (social-)media heeft invloed op jongeren. De fysieke omgeving heeft ook invloed op jongeren. Denk aan het aantal plekken waar je alcohol kunt kopen en het aanbod van alcohol in de omgeving.

 • Waarom is het belangrijk om te voorkomen dat jongeren gaan drinken?

  Nederlandse jongeren drinken veel en vaak vergeleken met hun Europese leeftijdsgenoten. Ook beginnen ze op jonge leeftijd: de gemiddelde leeftijd waarop jongeren in Nederland voor het eerst drinken is ongeveer 13 jaar. De basis voor alcoholgebruik wordt in belangrijke mate in de jeugd gelegd. Jongeren die vroeg beginnen met drinken, drinken als volwassene vaker en meer.

 • Hoe kunnen we alcohol drinken minder vanzelfsprekend maken?

  We gaan voor een Gezonde Generatie die opgroeit in een samenleving waarin het makkelijk en normaal is om geen alcohol te drinken. In een omgeving die daarbij ondersteunt. Daarom zetten we in op het realiseren van maatregelen die deze omgeving voor jongeren creëren. Van bijvoorbeeld maatregelen die gaan over beschikbaarheid, marketing en prijs weten we al dat ze erg effectief zijn. Door de sociale norm en omgeving te veranderen, vergroten we de kans dat de volgende generatie als volwassenen minder vaak en minder veel zullen drinken. Dat draagt bij aan meer gezonde levensjaren.

 • Wat is de invloed van volwassenen op het alcoholgebruik van jongeren?

  Volwassenen hebben grote invloed op het alcoholgebruik van jongeren, vaak meer dan ze zelf denken. Ouders die alcohol drinken, hebben vaker kinderen die ook drinken.
  Het zien drinken van ouders en andere volwassenen speelt een grote rol in het alcoholgebruik van jongeren en studenten: bijvoorbeeld na afloop van een kinderfeestje, als de jeugd nog sport of tijdens een familiediner. Naast het alcoholgebruik van ouders en andere volwassenen, speelt ook de manier van opvoeden een rol. Zij kunnen dus een grote, positieve rol spelen in het voorkomen van alcoholgebruik van jongeren.

 • Welke gezondheidsrisico’s worden veroorzaakt door alcohol?

  Veel mensen weten niet dat de gezondheidsrisico’s al toenemen door het drinken van één glas per dag. Dus ook bij het drinken van weinig alcohol loop je een verhoogd risico op veel soorten aandoeningen. Alcohol kan 7 soorten kanker en 200 andere aandoeningen veroorzaken, waaronder ernstige maag-, lever- en darmziekten. Daarnaast kan het bij jongeren een gevaar vormen voor de hersenontwikkeling.

 • Op wie richten jullie je?

  Vooral op de overheid, de voedingsbranche en het maatschappelijk middenveld. Onze overheid zet veel in op voorlichting/educatie van gezonde leefstijl, maar pakt de ongezonde voedselomgeving onvoldoende aan. De voedingsbranche moet veel gezondere producten leveren en geen reclame voor ongezonde voeding meer op kinderen richten. Vooral willen we dat scholen, sportvelden en andere plekken waar veel kinderen komen, gezonde voedselomgevingen worden. Daarbij is ieders hulp welkom.

 • Wat willen jullie bereiken?

  We willen dat de Nederlandse jeugd in 2040 een gezond voedingspatroon heeft en leeft in een gezonde voedselomgeving, waarin gezond eten en drinken de norm is. Wij stimuleren wettelijke maatregelen die in elk geval de voedingsomgeving van kinderen gezonder maken. We willen:
  - dat gezonde voeding goedkoper is dan ongezonde voeding
  - ongezonde voedselmarketing gericht op kinderen tot 18 jaar verbieden
  - dat alle omgevingen waar veel kinderen komen vooral gezond eten en drinken aanbieden
  - een ambitieus en controleerbaar voedselproductiesysteem waarin reductie van toegevoegde suiker, zout en ongezond vet bijdraagt aan gezondere producten

 • Wat is de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie?

  De Alliantie is een samenwerkingsverband dat op 13 oktober 2020 is opgericht door Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting, in samenwerking met Gemeente Amsterdam, JOGG en UNICEF Nederland. Wij zijn onderdeel van Gezonde Generatie, een programma van Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Gezonde Generatie wil de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste ter wereld te maken.

 • Staat je vraag er niet tussen?

  Stuur een mail naar gezondegeneratie@gezondheidsfondsen.nl.

 • Waarom een ode aan ouders?

  1234

 • Waarom zijn de eerste 1000 dagen zo belangrijk?

  test