Onze missie: langer gezond leven voor iedereen in Nederland

De Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) bestaat uit 22 gezondheidsfondsen die werken aan het voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. Samen zetten we ons in voor ziekteoverstijgende onderwerpen zoals preventie, kwaliteit van leven, immunologisch onderzoek en proefdiervrije innovaties. Daarnaast draagt SGF als verbinder en agendasetter bij aan een samenleving waarin mensen gezonder leven, de best mogelijke behandeling krijgen en optimaal participeren.

Wie we zijn

Gezondheidsfondsen investeren in onderzoek, zorginnovatie en geven voorlichting en advies. Als SGF gezamenlijk investeren en aandacht vragen voor belangrijke onderwerpen is van grote meerwaarde om meer financiële middelen en maatschappelijke impact te genereren.

Door daarnaast kennis te delen en gezamenlijk in scholing te investeren, benutten gezondheidsfondsen optimaal de middelen die zij tot hun beschikking hebben voor een gezonde samenleving.

Met een achterban van opgeteld ruim 4,5 miljoen huishoudens en een groot netwerk in het gezondheidsveld, de politiek en het bedrijfsleven hebben de Samenwerkende Gezondheidsfondsen een sterke maatschappelijke positie verworven.

Het beleid van de vereniging wordt gemaakt in de Algemene Ledenvergadering die bestaat uit de directies van alle aangesloten fondsen. Het bestuur van de SGF voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wordt bij de werkzaamheden ondersteund door het bureau.

Bureau SGF ondersteunt naast het bestuur de diverse projectgroepen en activiteiten van de SGF en coördineert de samenwerking op gezamenlijke thema’s.

Wat we doen

De gezondheidsfondsen investeren gezamenlijk in ziekteoverstijgende thema’s zoals bijvoorbeeld preventie en immunologisch onderzoek. Daarnaast zijn er binnen de SGF verschillende themagroepen actief waarin medewerkers van de fondsen kennis uitwisselen, op basis van de laatste ontwikkelingen gezamenlijk standpunten opstellen en samenwerking met andere partijen vormgeven.

Infectieziekten en antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie en mogelijk nieuwe pandemieën door infectieziekten bedreigen zowel de volksgezondheid als onze manier van leven fundamenteel. Toch is hier nog niet voldoende aandacht voor en wordt de stem van patiënten onvoldoende gehoord. De Samenwerkende Gezondheidsfondsen bundelen de krachten om te bekijken op welke wijze we kunnen bijdragen aan het beperken van de maatschappelijke en persoonlijke impact van infectieziekten.

Programma Leefstijlgeneeskunde

Momenteel hebben 8,5 miljoen Nederlanders te maken met chronische aandoeningen die gevolg zijn van interactie tussen genen, omgeving en leefstijl. Het potentieel van leefstijlinterventies voor herstel, behandeling en verbetering van kwaliteit van leven is groot. Toch worden deze tot op heden nog beperkt toegepast. De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) hebben gezamenlijk een nieuw onderzoeksprogramma ‘Leefstijl in de Zorg’ opgezet. Samen willen we zorgen voor betere bewijsvoering en implementatie van leefstijlinterventies.

Programma Kwaliteit van leven

Als gezondheidsfondsen streven we naar een hogere ervaren kwaliteit van leven van onze achterban; mensen met een chronische aandoening, ziekte of mantelzorgrol. Om deze reden investeren 22 gezondheidsfondsen samen in een ziekte-overstijgend programma Kwaliteit van leven. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft namelijk een chronische ziekte of aandoening, en naar verwachting zal dit aandeel de komende jaren alleen maar stijgen. Ook is er een grote groep mantelzorgers die van essentieel belang is voor het ondersteunen en begeleiden van naasten met een chronische aandoening.

Kennissynthese
Vermoeidheid bij
chronische ziekten

Er moet meer gebeuren om (ernstige) vermoeidheidsklachten aan te pakken. Dat blijkt uit een kennissynthese die is uitgevoerd door de Maastricht University, in opdracht van ZonMw en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Naar schatting kampen miljoenen Nederlanders in meerdere of mindere mate met vermoeidheid. Tot nu toe is er geen effectieve behandeling voorhanden.

Programma Gezonde Generatie

Als gezondheidsfondsen willen we dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Om deze reden investeren de gezondheidsfondsen met het programma Gezonde Generatie gezamenlijk in de gezondheid van toekomstige generaties.

Programma
Humane meetmodellen

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben samen met Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland), NWO-domein TTW en ZonMw het onderzoeksprogramma “Humane Meetmodellen” opgezet. In dit programma wordt door middel van publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk is van proefdieronderzoek.

Programma Immunologie

Uniek immunologisch onderzoek brengt patiënt specifieke behandelingen voor veel verschillende immunologische aandoeningen een stap dichterbij. Niet eerder werd er in Nederland zo breed ziekte overstijgend samengewerkt in onderzoeken naar het afweersysteem.

Kennisuitwisseling

De SGF zet zich in om kennis over diverse onderwerpen en ontwikkelingen voor fondsmedewerkers beschikbaar te maken en op peil te houden. Via de verschillende themagroepen en werkgroepen wordt kennis gedeeld en wordt op specifieke thema's samenwerkt.

Uitgelicht

Gehonoreerde projecten ‘Leefstijl in de Zorg’

Leefstijlinterventies in de zorg kunnen bijdragen aan herstel en het verminderen van klachten tijdens ziekte. Uiteindelijk willen we dat leefstijl een integraal onderdeel is van de zorg en dat zorgverleners in het ziekenhuis, huisartsen en/of paramedici vaker zo’n leefstijlinterventie aanbieden. 13 nieuwe projecten gaan nu onderzoek doen naar leefstijl in de zorg en zorgen voor een betere wetenschappelijke onderbouwing van leefstijlgeneeskunde.

Van de 13 projecten zijn 11 projecten gericht op de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies in de zorg en 2 projecten gericht op de werkingsmechanismen van leefstijl. Ze zijn gehonoreerd met subsidie uit onze ronde Leefstijl in de Zorg. Deze oproep werd in maart 2023 opengesteld in samenwerking met ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland).

Lees hier welke 13 projecten gehonoreerd zijn.

Hans Schirmbeck nieuwe voorzitter Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Op 7 december is Hans Schirmbeck benoemd als nieuwe voorzitter van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). In lijn met de groeiende scope van de SGF is voor het eerst besloten extern, buiten de huidige leden van de vereniging, een voorzitter te werven. Dit geeft meer tijd en mogelijkheden om met name de rol van externe spreekbuis van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen goed te vervullen.

Hans onderstreept het belang van meedoen in de samenleving. Van ieder mens. Het liefst zo gezond en fit mogelijk. Daarnaast is hij overtuigd van de kracht van samenwerking. “Samen ben je nu eenmaal sterker en kan je meer bereiken. Ik heb als belangenbehartiger en verenigingsmanager gezien wat je voor elkaar kunt krijgen als je samen de schouders ergens onder zet. Dat is ook wat me enorm aanspreekt in de SGF en waarvoor ik mijn kennis en ervaring graag inzet. Ik zal met veel enthousiasme het voorzitterschap van de SGF vervullen en mijn bijdrage leveren aan een gezonde samenleving!”

Mark Monsma, directeur SGF: “De directie en het bestuur zijn erg blij dat Hans vanuit zijn rol als belangenbehartiger, bestuurder en adviseur in de zorg- en welzijnssector deze taak op zich wil nemen. We kijken uit naar een mooie samenwerking om de gezamenlijke missie van de gezondheidsfondsen te realiseren: langer gezond leven voor iedereen in Nederland.”

Leven met een infectieziekte: persoonlijke verhalen van impact en veerkracht

Deze week (18-24 november) is het de World Antimicrobial Awareness Week. Dit is een jaarlijkse campagne geïnitieerd door De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om bewustzijn van en begrip over antimicrobiële resistentie (AMR) te vergroten.

De WHO ziet AMR als een van de grootste bedreigingen voor de wereldwijde gezondheid. Jaarlijks overlijden 700.000 mensen aan de gevolgen van een infectie met een resistent micro-organisme. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren alleen maar groeit, ook in Nederland.

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen besteden aandacht aan dit thema en hebben 22 ervaringsverhalen van patiënten en zorgprofessionals gebundeld in het boek ‘Leven met een infectieziekte: persoonlijke verhalen van impact en veerkracht’. Met deze verhalen laten we de impact zien van een infectieziekte en resistentieproblemen op iemands dagelijks leven, om zo de actiebereidheid van iedereen die te maken heeft met infectieziekten en AMR te vergroten.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Succesvolle derde Programmadag Humane Meetmodellen

Afgelopen donderdag (2 november) vond de derde Programmadag Humane Meetmodellen plaats in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Het evenement bracht onderzoekers, non-profit organisaties en bedrijven samen om de voortgang van de 13 lopende projecten en de acceptatie van humane meetmodellen te bespreken.

De dag werd georganiseerd door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland), NWO-domein TTW en ZonMw, die samen het onderzoeksprogramma Humane Meetmodellen hebben opgezet. Meer informatie over het onderzoeksprogramma vind je hier.

Samenwerken

Het doel van de dag was om resultaten, successen en uitdagingen van de lopende projecten met elkaar te bespreken. Eén uitdaging is acceptatie van humane meetmodellen door belanghebbenden, wat het uitgelichte thema van deze editie was. De deelnemers werden geïnspireerd door een aantal boeiende presentaties. Zo gaf Debby Weijers van Proefdiervrij met haar presentatie een inkijkje in de activiteiten van de stichting en samenwerkingen met andere organisaties. Debby benadrukte dat samenwerken cruciaal is om proefdiervrij onderzoek mogelijk te maken. Proefdiervrij ondersteunt bijvoorbeeld het initiatief VitalTissue; dit netwerk tussen ziekenhuizen en onderzoekers maakt het mogelijk om het weefsel dat overgebleven is na een operatie, beschikbaar te maken voor onderzoek. Om met humane meetmodellen de transitie van het lab naar de maatschappij te kunnen realiseren, organiseert Proefdiervrij de zogenaamde Proefdiervrij Venture Challenge. Tijdens dit programma leren onderzoekers hoe ze een venture plan maken, waarbij een wetenschappelijke doorbraak binnen de life sciences wordt omgezet in een solide business case.

“We moeten het echt samen doen. Het is belangrijk om onze kennis met elkaar te delen; vind je intrinsieke motivatie en die van de ander, en kijk hoe je elkaar kan helpen om zo onze impact te vergroten.”

Verschuivingen in regelgeving

Peter Theunissen (CBG/MEB en EMA 3Rs Working Party) gaf tijdens zijn presentatie, vanuit het perspectief van de regelgever, inzicht in welke richtlijnen er ontwikkeld worden op het gebied van alternatieven voor dierproeven en humane meetmodellen. Zo vertelde hij over de ontwikkelingen in de internationale richtlijnen van het International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH). Hier vindt een verschuiving plaats van proefdieronderzoek naar bewijskracht op basis van bestaande data en/of alternatieve modellen.

Peter gaf daarnaast advies in hoe regelgevers betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van humane meetmodellen. Hij adviseert om te starten met informele ontmoetingen via het Innovative Task Force van de EMA om vervolgens formeel in gesprek te gaan met EMA. Bovenal adviseert hij om vanaf de start van ontwikkeling van modellen goede interactie te hebben met de eindgebruikers, veelal de bedrijven, om te borgen dat hetgeen ontwikkeld wordt past bij de behoefte.

“Ik denk dat je altijd moet blijven praten met de industrie, de clinici en met patiënten: wat zijn hun vragen en hun behoeften?”

Acceptatie van humane meetmodellen

Zouden patiënten, clinici en regelgevers een medicijn vertrouwen dat niet de traditionele fasen van geneesmiddelenstudie heeft doorgelopen? En hoe belangrijk is het dat patiënten en clinici betrokken worden in dit debat? Tijdens een paneldicussie over de acceptatie van humane meetmodellen deelden verschillende belanghebbenden hun inzichten. Een belangrijke gezamenlijke bevinding was dat het belangrijk is om patiënten duidelijk te informeren over de totstandkoming van een medicijn en de eventuele risico’s van het gebruik ervan.

Voortgang 13 projecten

Via pitches en (poster-)presentaties kwamen de nieuwste ontwikkelingen binnen de 13 projecten van het programma aan bod. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Hieruit blijkt dat de onderzoekers oog hebben voor de stappen die nodig zijn voor toepassing. Daarnaast is de samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven en/of patiënten goed zichtbaar.

Communicatie is belangrijk

Goede communicatie is noodzakelijk. Dat liet deze dag zien. Debby Weijers gaf daarin een goed voorbeeld met de mooie samenwerkingsprojecten van Proefdiervrij, Peter Theunissen drukte ons op het hart om bij het ontwikkelen van medicijnen vooral in gesprek te blijven met de industrie en de patiënten, en de panelleden benadrukten dat goede communicatie met patiënten belangrijk is als het gaat over medicijngebruik en eventuele risico’s.

ImmuneHealthSeed: vervolg op immunologie programma

Eind 2022 zijn de projecten DC4Balance, TIMID en Target2B afgerond waarna de drie consortia zich hebben verenigd in één groot publiek-privaat partnerschap onder de naam ImmuneHealthXL. Gezien de veelbelovende resultaten van de drie projecten heeft Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, 3 miljoen euro PPS-toeslag beschikbaar gesteld aan de Samenwerkende Gezondheidsfondsen voor vervolgonderzoek. Aanvullend hierop heeft het bedrijfsleven 800.000 euro cofinanciering toegezegd.

Het door de drie consortia gezamenlijk ingediende onderzoeksvoorstel, getiteld ImmuneHealthSeed, borduurt voort op de eerder behaalde resultaten. De onderzoekers willen met behulp van de Immunological Disease Activity score (IDA) voorspellen welke therapie het beste en blijvend zal werken bij uiteenlopende immunologische aandoeningen.

Nadat het voorstel door een internationale, onafhankelijke commissie positief beoordeeld werd, is het project op 1 juli 2023 officieel van start gegaan. Het onderzoek heeft een looptijd van 4 jaar. Lees meer.

Zorgen om gezondheidsrisico’s online kansspelen

Per oktober 2021 is de markt voor risicovolle online kansspelen in Nederland geopend. Als gezondheidsfondsen hebben we grote zorgen over de consequenties van risicovolle online kansspelen voor de (mentale) gezondheid van jongeren en (kwetsbare) volwassenen.

mei 2023 – Een toename van gezondheidsschade en verslavingsrisico’s onder jongeren (en andere kwetsbare doelgroepen) door risicovolle online kansspelen staat haaks op het realiseren van de gezamenlijke ambitie van de samenwerkende gezondheidsfondsen: een Gezonde Generatie in 2040. We laten ons door experts adviseren over de beste aanpak om de gezondheid van spelers van risicovolle online kansspelen te beschermen.

Gezondheidsfondsen roepen de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven op om de omgeving van kinderen gezonder te maken

Overgrote meerderheid Nederlanders vindt dat gezond leven makkelijker en goedkoper moet worden gemaakt

10 maart 2023 – Bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat gezond leven duurder en moeilijker is dan ongezond leven. Daarnaast vindt 77% van de Nederlanders dat kinderen dagelijks veel meer ongezonde prikkels dan gezonde prikkels krijgen. De meerderheid is het erover eens dat gezond leven makkelijker en goedkoper moet worden gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse, in opdracht van 22 Samenwerkende GezondheidsFondsen. Vooral kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben hierdoor minder kans op een gezond en gelukkig leven.

Investeren in de gezondheid van toekomstige generaties

Om het voor ouders makkelijker te maken hun kind gezond en gelukkig op te laten groeien, starten 22 gezondheidsfondsen op 10 maart een campagne om het bewustzijn hierover de vergroten én te laten zien wat je kunt doen als overheid, bedrijf of maatschappelijke organisatie om de omgeving van kinderen gezonder te maken. Dit zorgt ervoor dat de toekomstige generatie langer gezond, de zorg betaalbaar en ons welvaartsniveau op peil blijft.

Lees meer.

Uniek immunologisch onderzoek brengt patiënt specifieke behandelingen voor veel verschillende immunologische aandoeningen een stap dichterbij.

Niet eerder werd er in Nederland zo breed ziekte overstijgend samengewerkt in onderzoeken naar het afweersysteem.

november 2022 – De Samenwerkende Gezondheidsfondsen en de Topsector Life Sciences & Health stelden aangevuld met cofinanciering door het bedrijfsleven 17,5 miljoen euro beschikbaar voor immunologische onderzoeken. In plaats van dat er gekeken wordt naar één specifiek ziektebeeld, is in de projecten gezocht naar de achterliggende oorzaak: de fout in het immuunsysteem. Hiermee kan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor vele immuunziekten versneld worden en kunnen patiënten beter op maat behandeld worden.

Lees meer.

22 gezondheidsfondsen pleiten: neem Gezonde Generatie mee in verkiezingsprogramma’s.

In een op 1 augustus verzonden brief aan de verkiezingscommissies van de politieke partijen pleiten 22 gezondheidsfondsen om de Gezonde Generatie op te nemen in de partijprogramma’s. Zij wijzen daarbij op de gezondheidscrisis die aan het ontstaan is.

Zo worden we ouder, maar zijn we langer ziek en de zorg is al overbelast. Door vol in te zetten op preventie en een gezonde leefstijl kunnen we een Gezonde Generatie op laten groeien die wél langer gezond leeft. Zo dragen we bij aan het terugdringen van het aantal chronisch zieken, de betaalbaarheid van de zorg en voorkomen we veel maatschappelijk leed. Daarnaast helpen we sociaaleconomische gezondheidsverschillen verkleinen en kunnen we problemen op de arbeidsmarkt oplossen. Onze economie is afhankelijk van gezonde Nederlanders. Lees meer. 

Gezondheidsfondsen roepen de politiek op aandacht te blijven houden voor preventie en gezonde leefstijl. 

Onze kinderen verdienen het om gezond op te groeien, daar is geen magie voor nodig, maar actie! Daarom roepen 22 gezondheidsfondsen de politiek op om aandacht te blijven houden voor preventie en gezonde leefstijl. 

Vandaag stuurden ze een brief naar de Eerste en Tweede kamer naar aanleiding van de val van het kabinet. Zij doen daarmee een dringend beroep op bewindslieden om in de demissionaire periode te blijven doorpakken op het preventie- en leefstijl dossier om zo de ambitie van een Gezonde Generatie in 2040 te behalen. Lees meer. 

SGF-jaarverslag 2022: Samen op weg naar een langer gezond leven voor iedereen 

Het jaarverslag 2022 staat nu op onze website. Hierin lees je hoe we ons afgelopen jaar in nauwe samenwerking met diverse samenwerkingspartijen hebben ingezet voor een langer gezond leven voor iedereen in Nederland.

In samenwerking met patiënten, (zorg)professionals, onderzoekers en het bedrijfsleven financieren wij onderzoek en innovatie. Met onze communicatiekracht bereiken gezondheidsfondsen een groot publiek en vragen wij aandacht voor onze missie. Benieuwd naar de stappen die we afgelopen jaar samen hebben gezet? Je leest het in het jaarverslag 2022. 

Vacature: Ervaringsdeskundigen Infectieziekten als panellid

Heb je te maken gehad met een infectieziekte (door een bacterie, virus, schimmel of parasiet) en vind jij het belangrijk dat het patiëntenperspectief vertegenwoordigd wordt in het maken van beleid, verbeteren van zorg en doen van onderzoek? Dan zoeken we jou! Als patiëntvertegenwoordiger behartig je de belangen van andere patiënten.

Heb jij ervaring als patiënt (of als naaste) en wil je meedoen? Of heb je nog vragen? Stuur dan een bericht aan Marloes Biegel, via m.biegel@pgosupport.nl.

Ga hier naar de vacaturetekst.

Vooraankondiging subsidieoproep: onderzoek leefstijl in de zorg

ZonMw, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) zijn voornemens om in maart een subsidieoproep voor onderzoek open te stellen.

Deze subsidieoproep richt zich op leefstijl in de zorg. Met als doel: leefstijl integraal onderdeel maken van de reguliere zorg, voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte.

De subsidieoproep bevat twee pijlers:

  1. onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van leefstijl binnen de zorg;
  2. onderzoek naar generieke (biologische en/ of gedrags-) werkingsmechanismen van leefstijl die van invloed zijn op meerdere ziekten en doorvertaling van mechanistische kennis naar leefstijlinterventies.

Lees meer.

Door in te zetten op goed werkgeverschap willen de gezondheidsfondsen de kwaliteit van leven van hun achterban verhogen.  

Werk hebben, meedoen in de samenleving, is erg belangrijk voor de ervaren gezondheid. Juíst voor onze achterban, mensen met een chronische aandoening en degene die als mantelzorgers zorgen voor deze doelgroep. Slechts 50% van de mensen met een chronische aandoening werkt. Daarom starten we, als collectief van gezondheidsfondsen, een ziekte-overstijgend programma waarbij we ons tot 2030 richten op arbeidsparticipatie.

Het hebben van (passend) werk heeft namelijk veel waarde. Het betekent niet alleen inkomsten, maar ook structuur, collega’s, uitdaging en voldoening. Kunnen (blijven) werken met een chronische aandoening of mantelzorgrol begint met het hebben van een veilige & gezonde werkomgeving, begrip en steun van leidinggevenden en collega’s. Zo neemt het risico op instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) van medewerkers met een chronische aandoening met 49% af bij meer sociale steun vanuit het werk. In dit programma staat de kracht van deze werkomgeving centraal. Lees meer.

Driekwart van de Nederlanders vindt rookvrij het nieuwe normaal

31 mei 2022 – Goed nieuws: driekwart van de Nederlanders vindt rookvrij het nieuwe normaal! Dit blijkt uit het Draagvlakonderzoek Tabaksontmoedigingsbeleid (2022) uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Lees meer over de resultaten van dit draagvlakonderzoek.

 

Rookvrije omgevingen

Het draagvlak voor rookvrije kindomgevingen, zoals kinderboerderijen, auto’s met kinderen, buitenterreinen van kinderopvang, speeltuinen, scoutingterreinen en buitensportterrein waar kinderen sporten is stabiel hoog, namelijk rond de 90%. Voor andere omgevingen is het draagvlak gestegen, zoals:

  • Dierentuinen: 81% (76% in 2021)
  • Attractieparken: 78% (74% in 2021)
  • Ov-haltes: 77% (73% in 2021)
  • Terrassen: 64% (58% in 2021)
  • Stranden: 54% (49% in 2021)

Daarnaast vinden Nederlanders dat sociale media (68%), omroepen (67%) en streamingsdiensten (62%) het goede voorbeeld moeten geven door geen rokende mensen in beeld te brengen.

Maatregelen om kinderen te beschermen

Er was al jaren veel steun voor overheidsmaatregelen om kinderen rookvrij te laten opgroeien en in 2022 is dit draagvlak nog groter geworden. Ongeveer negen op de tien Nederlanders vinden dat de overheid maatregelen moet nemen om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van tabaksproducten en tegen tabaksrook. Ook vindt een ruime meerderheid dat ongeboren kinderen beschermd moeten worden tegen tabaksrook (88% vs. 83% in 2021) en dat er maatregelen genomen moeten worden zodat jongeren niet beginnen met roken (87% vs. 80% in 2021).  Lees meer.

Miljoenen Nederlanders hebben last van vermoeidheidsklachten

Er is meer aandacht en onderzoek nodig naar oorzaken en behandeling van vermoeidheid.

22 december 2021 – Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van ZonMw en Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF). Ongeveer 9 miljoen mensen in Nederland hebben één of meer chronische ziekten. Een deel van deze groep krijgt (in meerdere of mindere mate) te maken met vermoeidheidsklachten. Deze klachten hebben niet alleen invloed op de individuele levens van mensen, maar ook op de maatschappij als geheel. Vermoeidheid is bijvoorbeeld de oorzaak van een hoger ziekteverzuim en een grotere zorgvraag.

Ondanks dat het veel mensen treft is er nog veel onduidelijk over vermoeidheid. Zo weten we nog niet wat de klachten veroorzaakt of hoe ze het best behandeld kunnen worden. Daarom hebben de SGF en ZonMw besloten om alle beschikbare kennis over vermoeidheid bij elkaar te laten brengen in een kennissynthese.

Er moet nog veel gebeuren om mensen met ernstige vermoeidheid goed te kunnen helpen. Daar is een gezamenlijke aanpak voor nodig, waarbij organisaties in sectoren zorg en arbeid een cruciale rol spelen.

Lees meer.

Kennissynthese vermoeidheid overhandigd aan Patiëntenfederatie Nederland

Op woensdag 26 januari 2022 hebben ZonMw en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) de kennissynthese ‘vermoeidheid bij chronische ziekten’ overhandigd aan Patiëntenfederatie Nederland. Véronique Timmerhuis, algemeen directeur van ZonMw en SGF-voorzitter Michael Rutgers overhandigden de synthese digitaal aan Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie.

‘We wisten nog te weinig over vermoeidheid’
De kennissynthese is opgesteld in opdracht van ZonMw en SGF en uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. SGF-voorzitter Michael Rutgers schetste aan het begin van de online bijeenkomst kort de voorgeschiedenis van de synthese. ‘Een paar jaar geleden, tijdens een KNAW-bijeenkomst over vermoeidheid, kwamen we tot de conclusie dat we eigenlijk weinig wisten over het onderwerp. Dit terwijl vermoeidheid een belangrijk thema was bij de achterbannen van de fondsen.’

Lees meer.

Programmadag Humane Meetmodellen

creëren van impact met beter voorspellende modellen voor de mens door interdisciplinaire samenwerking

Op 4 oktober kwamen onderzoekers, non-profit organisaties en bedrijven bijeen op de jaarlijkse Programmadag Humane Meetmodellen. Een dag die in het teken stond van het uitwisselen van kennis over de ontwikkeling van nieuwe meetmodellen die de mens als uitgangspunt hebben: de zogenaamde ‘humane meetmodellen’. Deze modellen zijn gebaseerd op menselijk materiaal, zoals stamcellen, weefsel na operaties of ‘organen-op-een-chip.’

Lees meer

Publicaties

Vanzelfsprekend willen de leden van de SGF en hun achterban van donateurs, collectanten en vrijwilligers weten wat de SGF met hun steun bereikt. De SGF maakt dat duidelijk door in standpunten en beleidsplannen concrete doelen te formuleren en voortdurend te evalueren en verantwoorden wat de uitvoering heeft opgeleverd.

SGF jaarverslag 2022

Download

Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling – handreiking voor leerkrachten

Download

SGF Jaarverslag 2021

Download

Kennissynthese Vermoeidheid bij chronische ziekten

Download

SGF Jaarverslag 2020

Download

Visie Samenwerkende Gezondheidsfondsen over dierproeven, humane meetmodellen en het stimuleren van proefdiervrij onderzoek

Download

Handreiking clientreferenten bij inzet patiëntenperspectief

Download

Handreiking organisaties bij inzet patiëntenperspectief

Download

Beoordeling onderzoeksvragen bij inzet patiëntenperspectief

Download

Formulier onderzoekers voor het schrijven van een Nederlandstalige versie onderzoeksaanvraag

Download

Handreiking onderzoekers voor het schrijven van een Nederlandstalige versie onderzoeksaanvraag

Download

Leden

De SGF is in 2002 opgericht voor inhoudelijke afstemming en samenwerking op fondsoverstijgende onderwerpen. De SGF bestaat inmiddels uit 22 gezondheidsfondsen. Alle grote en veel kleine ziektebeelden zijn hierbij vertegenwoordigd, waardoor de SGF kan spreken over alle belangrijke gezondheidsthema’s.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, via secretariaat@gezondheidsfondsen.nl.

Voor vragen specifiek over het programma Gezonde Generatie kunt u contact opnemen via gezondegeneratie@gezondheidsfondsen.nl.

Adres:
Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)
Stationsplein 127 (2e etage)
3818 LE Amersfoort

 

Meer informatie en ANBI-publicatie:

Hier vindt u overige feitelijke informatie, waaronder contactgegevens, namen en functies van bestuurders en financiële verantwoording. Met dit document voldoen wij ook aan de eisen voor de ANBI-publicatieplicht. Samenwerkende Gezondheidsfondsen is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).