Inloggen

Resultaten

De afgelopen 4 jaar heeft de SGF de volgende resultaten geboekt:

Selectieve preventie op de politieke agenda
In het visiedocument 'Preventie met zorg' bepleitte de SGF de integratie van preventie in de Nederlandse gezondheidszorg. 'Preventie met zorg' heeft geholpen om de financiering van selectieve preventie op de agenda van politici en beleidsmakers te krijgen.

Nationaal Programma Preventie gestart
De lobby van de SGF voor het identificeren, stimuleren en uitvoeren van (selectieve) preventie met grote gezondheidswinst op de langere termijn is succesvol: het Nationaal Programma Preventie dat dit jaar van start ging laat zien dat beleidsmakers het belang van vroegopsporing van hoogrisicogroepen zijn gaan inzien.

Subsidieprogramma Comorbiditeit
De SGF heeft kennis over de combinatie van ziekten en de behandeling daarvan vergroot door samen met ZonMw onderzoek- en praktijkprojecten over comorbiditeit te financieren binnen het programma diseasemanagement.

Subsidieregeling LSH Impulse Call

De Subsidieregeling Life Science & Health (LSH) stimuleert het beschikbaar maken van nieuwe medische innovaties om daarmee de zorg te verbeteren en kosten te besparen. De SGF heeft deze publiek-private samenwerking opgezet met het ministerie van EZ, de Technologische Topinstituten en de regiegroep Life Science & Health (LSH).

Stimuleren van implementatie van onderzoek
De werkgroep Translationeel Onderzoek heeft de knelpunten in de vertaling van
preklinisch naar klinisch onderzoek in beeld gebracht. Ook heeft de SGF ervoor gepleit om translationeel onderzoek te stimuleren, waardoor innovatieve diagnostiek en behandelingen sneller beschikbaar komen voor de patiënt. Dit heeft geleid tot het Programma Translationeel Onderzoek dat we samen met ZonMw financieren.

Interne kennisbank subsidieverstrekking
De leden van de SGF hebben samen een kennisbank over subsidieverstrekking ingericht.

Rapport 'Luister en Hoor'
De SGF financierde een onderzoek naar de plaats van gezondheid in de leefwereld van autochtone ouders in de aandachtswijk Ondiep. De resultaten van het onder¬zoek door GG&GD Utrecht zijn vastgelegd in het rapport 'Luister en hoor'. GG&GD Utrecht gaat de aanbevelingen uit het onderzoek uitvoeren.

Toekomstvisie gezonde samenleving
De werkgroep Integrale Preventie heeft een visie ontwikkeld op een gezonde samenleving in 2040 en de rol die gezondheidsfondsen daarin willen vervullen.

Kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief
De SGF heeft zeven uitgangspunten geformuleerd voor kwaliteit van zorg vanuit het patiëntenperspectief en een standpunt over medicijnvergoeding ingenomen.

Orgaandonatie op de kaart gezet
Met het position paper over orgaandonatie en een lobby heeft de SGF het debat aangezwengeld over het tekort aan orgaandonoren en het belang van nieuwe wetgeving om dat tekort op te heffen.

Routekaart Zelfmanagement
Zelfmanagement of zelfzorg betekent dat mensen adequaat omgaan met de symptomen, behandeling en gevolgen van hun ziekte of beperkingen en daarbij horende leefstijlaanpassingen. De SGF heeft een routekaart en plan van aanpak ontwikkeld voor een succesvolle toepassing van zelfmanagement in Nederland. Daarmee kunnen mensen zelf de regie nemen over hun behandeling.