Inloggen

Activiteiten

De SGF werkt op verschillende manieren aan goede en innovatieve zorg.

De SGF signaleert en analyseert tijdig knelpunten in de zorg
Om als onafhankelijke partij snel en adequaat in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de zorg is het van belang dat de SGF goed op de hoogte is en blijft van relevante vraagstukken. De tijdige analyse en signalering van knelpunten in de zorg ziet de SGF dan ook als een van haar belangrijkste taken.

De SGF organiseert debat en dialoog
De SGF ziet het als haar taak om debat en dialoog te organiseren. We brengen partijen bij elkaar en zetten onderwerpen op de beleidsagenda. Dat betekent niet dat de SGF op alle beleidsonderwerpen zelf een standpunt inneemt. Onze positie als onafhankelijke partij moet immers gewaarborgd blijven. De SGF zal vaak volstaan met het in gang zetten van debat en besluitvorming.

De SGF organiseert effectieve lobby en pleitbezorging

De Samenwerkende GezondheidsFondsen hebben met hun enorme achterban en grote netwerk een uitstekende uitgangspositie om verschillende partijen te beïnvloeden. De SGF organiseert daarom in samenwerking met de leden lobby en pleitbezorging, bijvoorbeeld op het gebied van selectieve preventie, tabaksontmoediging of orgaandonatie.

De SGF bevordert samenhang in onderzoek
Alle bij de SGF aangesloten leden investeren in wetenschappelijk onderzoek. De SGF zet zich in om de samenhang van dat onderzoek te bevorderen. Door het faciliteren van gezamenlijke onderzoeksprogramma's of de gezamenlijke aanpak van knelpunten in wetenschappelijk onderzoek.

De SGF schoolt medewerkers van de gezondheidsfondsen
Kennis van de gezondheidszorg is van groot belang om een belangrijke bijdrage te leveren aan goede en innovatieve zorg in Nederland. De SGF zet zich daarom in om kennis over diverse onderwerpen en ontwikkelingen voor fondsmedewerkers beschikbaar te maken en op peil te houden. Ook zorgt de SGF ervoor dat de fondsen hun kennis onderling delen. Dit wordt gedaan vanuit de SGF Academy.