Humane Meetmodellen 2.0 geopend

Voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) stellen gezamenlijk 5,55 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en validatie van humane meetmodellen. Binnen het onderzoeksprogramma wordt via publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek.

Achtergrond
Miljoenen mensen moeten dagelijks omgaan met de consequenties van ernstige en soms levensbedreigende ziekten. NWO-domein TTW, de SGF, ZonMw en Topsector LSH willen bijdragen aan een beter en langer gezond leven voor iedereen. Wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar betere behandelingen, is van cruciaal belang. De verwachting is dat onderzoekmodellen die gebaseerd zijn op humaan materiaal zoals cellen en weefsels of computermodellen gebaseerd op humane data de situatie in de mens beter benaderen dan proefdiermodellen doen. Hoe meer een onderzoek model vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller en gerichter de onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden in de praktijk.

In dit kader hebben de SGF, NWO-domein TTW, ZonMw en Topsector LSH een programma Humane meetmodellen opgezet. In 2019 heeft een eerste financieringsronde binnen dit programma plaatsgevonden, getiteld ‘Humane meetmodellen: op naar betere humane meetmodellen’. Begin maart 2020 opent een nieuwe financieringsronde getiteld ‘Humane meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie’.

Doel
Het doel van het programma Humane meetmodellen is om de ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere humane meetmodellen voor gezondheidsonderzoek te stimuleren, om hiermee de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten voor de mens te verbeteren en te versnellen. De focus van de tweede call binnen dit programma ligt op de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar ziekte en/of voor preventie van ziekte (inclusief toxiciteitsonderzoek). De resultaten moeten toepasbaar zijn voor meerdere ziekten dan wel impact hebben op meerdere patiëntgroepen.

Call for proposals
De call is geopend voor onderzoeksvoorstellen die bijdragen aan het doel van het programma via de website van NWO. Afhankelijk van het type onderzoek (fundamenteel, industrieel of experimenteel) en de bijdragen van private en publieke partijen binnen het samenwerkingsproject, kan per onderzoek tussen 0,5 en 1 miljoen euro financiering worden aangevraagd.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot medio juni 2020 door een consortium bestaande uit minimaal twee onderzoeksorganisaties en minimaal twee private partijen. Meer informatie over de voorwaarden en beoordelingsprocedure wordt beschikbaar gesteld in de call for proposals.

Netwerkbijeenkomst
Door de maatregelen rondom de uitbraak van het Corona-virus kan de informatie- en netwerkbijeenkomst op 2 april helaas niet doorgaan. We volgen de ontwikkelingen de komende weken en zullen zodra het mogelijk is een alternatieve datum prikken voor de bijeenkomst. Uiteraard zullen wij u hierover via onze website en social media informeren.

 

Partnership
Human Measurement Models 2.0: for health research on diseases and prevention

NWO Domain Applied and Engineering Sciences (AES), the Association of Collaborating Health Foundations (SGF), ZonMw and Top Sector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) together make 5.55 million euros available for the development and validation of human measurement models. Through public-private partnerships within the research programme a contribution is made to science that becomes more effective for human and is less dependent on laboratory animals.

 

Background
Every day, millions of people have to deal with the consequences of serious and sometimes life-threatening diseases. NWO Domain AES, the SGF, ZonMw and Top Sector LSH are committed to contribute to better and longer healthier lives for everyone. Scientific research, to develop better treatments for example, is crucial. Research models based on human material such as cells and tissues, or computer models based on human data, are expected to resemble humans better than animal models. The more closely a research model resembles the human situation, the sooner the corresponding research results can be applied in practice.

Targeted funding is being made available in the programme Human measurement models, which has been set up by SGF, NWO Domain AES, ZonMw and Top Sector LSH. In 2019, the first funding round of the programme took place, entitled “Human measurement models. Towards better human measurement models”. The current (second) call “Human measurement models 2.0: for health research on diseases and prevention” will open in March 2020.

 

Aim and objectives
The aim of the programme Human measurement models is to facilitate the development of new, more efficient human measurement models for health research to ensure that research results can be applied better and faster in humans. The focus of the programme’s second call is to develop innovative human measurement models for disease research or the prevention of diseases, including toxicity studies. The results from health research and any developed model has to be applicable for multiple diseases, and has to have an impact for multiple patient groups.

 

Call for proposals
The call for proposals that contribute to the aim of the programme is opened on the NWO website. Depending on the type of research (fundamental, industrial or experimental) and the contributions from private and public parties within the collaborative project, funding between 0.5 and 1 million euros can be requested per research project.

Applications can be submitted until mid-June 2020 by a consortium consisting of at least two research organisations and at least two for-profit enterprises. More information about the conditions and the assessment procedure will be made available in the call for proposals.

 

Network meeting
As a consequence of the measures because of the Corona-virus outbreak, the information and network meeting on April 2nd has been cancelled. We will monitor the situation in the coming weeks and will schedule an alternative date for the meeting as soon as possible. We will keep you informed via our website and social media.